LEKSYKALNE ŚRODKI TRADYCYJNEJ STYLISTYKI WE WSPÓŁCZESNYCH BADANIACH NAD STYLEM. (O SMUT- NYM LOSIE EPITETU)


Abstrakt

The author is interested in the presence of the traditional features of style (verbal figures) in contemporary stylistics – theory, teaching, and interpretations. The author primarily focuses on the epithet; notes that only in teaching the science of stylistics refer to traditional verbal figures. In the theory of contemporary stylistics, style is understood broadly – as a cultural category, and its characteristics are sought in the semantics of words and their cultural connotations. The word epithet, however, is used in the media and in the colloquial sense in a different meaning from the traditional one. It is  synonymous with verbal abuse and is used to insult or humiliate someone. Most often, it occurs in conjunction with the adjective “abusive” (derogatory epithets). The author concludes that while epithet was formerly considered an element of high style and decorative, today it is considered stylistically inferior.


Bańkowska E., Mikołajczuk A., 2000, Praktyczna stylistyka, Warszawa.

Bartmiński J., 1981, Derywacja stylu. - Pojęcie derywacji w lingwistyce, red. J. Bartmiński, Lublin.

Dąbrowska E., 2012, Pejzaż stylowy nowej literatury polskiej. Opole.

Derpieńska A., 2008, Uwagi o języku i stylu „Trędowatej” Heleny Mniszek. – Styl a znaczenie, red. I. Szczepankowska, Białystok.

Dobrzyńska T., 2012, Od słowa do sensu. Studia o metaforze, Warszawa.

Gajda S., 1983, Styl jako humanistyczna struktura tekstu, „ Z Polskich Studiów Slawistycznych”, seria 6: Językoznawstwo, t. 2, Warszawa.

Gajda S., 2001, Stylistyka funkcjonalna, stylistyka pragmatyczna, stylistyka kognitywna. – Stylistyka a pragmatyka, red. B. Witosz, Katowice.

Gajda S., 2003, Współczesna stylistyka polska, „Stylistyka”, t. XII, s. 371-383.

Gajda S., 2013, Teoria stylu i stylistyka. - Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej, red. Malinowska E., Nocoń J., Żydek-Bednarczuk U., Kraków.

Gajda S., 1995, red., Przewodnik po stylistyce polskiej, Opole.

Handke R., 2001, Styl artystyczny. – Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin.

Kornhauser J., 1999, Język we współczesnej literaturze polskiej. – Polszczyzna 2000, red. W. Pisarek, Kraków.

Korwin-Piotrowska D., 2011, Poetyka. Przewodnik po świecie tekstów, Kraków.

Kurkowska H., Skorupka S., 1959, Stylistyka polska. Zarys, Warszawa.

Lewiński P. H., 1999, Retoryka reklamy, Wrocław.

Malinowska E., Nocoń J., Żydek-Bednarczuk U., 2013, red., Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej, Opole.

Ojcewicz G., 2002, Epitet jako cecha idiolektu pisarza, Katowice.

Ostaszewska D., 1993, Język poetycki Jana Andrzeja Morsztyna. Z zagadnień semantyki, Wrocław.

Ostaszewska D., 2001, Postać w literaturze. Wizerunek staropolski. Obrazy – konwencje – stereotypy, Katowice.

Piaszczyński M., 1916, Epitety w polskiej poezji pseudoklasycznej, Fryburg.

Rejter A., 2001, Epitet w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. „Język Artystyczny”, t. 11, s. 92-113.

Rejter A., Barokowy romans wierszowany – problemy gatunku i dyskursu. (Na przykładzie „Wizerunku złocistej przyjaźnią zdrady” Adama Korczyńskiego, „Język Artystyczny”, t. 14, s. 57-83.

Rejter A., 2011, Słownictwo w opisie gatunku mowy – staropolski romans a nowela (na przykładzie „Nadobnej Paskwaliny” Samuela Twardowskiego i jej anonimowego prozatorskiego pierwowzoru. – Język pisarzy. Problemy słownictwa, t. 3., red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa.

Skrendo A., 2002, Tadeusz Różewicz i granice literatury. Poetyka i etyka transgresji, Kraków.

Skubalanka T., 1991, Wprowadzenie do gramatyki stylistycznej języka polskiego. Lublin.

Skubalanka T., 2008, Herbert, Szymborska, Różewicz. Studia stylistyczne, Lublin.

Sławkowa E., 2008, Miejsce teorii semantycznych w opisie języka tekstu artystycznego. – Styl a semantyka, red. I. Szczepankowska, Białystok.

Sławkowa E., 2011, Kierunki badań nad słownictwem pisarzy. – Język pisarzy. Problemy słownictwa. T.3., red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa., s. 13-29.

Sławkowa E., 2012, Tekst literacki w kręgu językoznawstwa, t. 1., Katowice.

Sobstyl K., 2002, Ogłoszenia towarzysko-matrymonialne w języku polskim i niemieckim : studium pragmalingwistyczne, Lublin.

Sołtys , O epitetach przymiotnikowych śląskich pieśni ludowych, „Język Polski” nr 23-24, s. 67-78.

Szczęsna E., 2001, Poetyka reklamy, Warszawa.

Tokarski R., 2009, Znaczeniowa otwartość tekstu artystycznego a paradygmaty badawcze semantyki. - Język–pisarzy jako problem lingwistyczny, t. 2., red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa.

Wierzbicka E., Wolański A., Zdunkiewicz-Jedynak J., 2008, Podstawy stylistyki i retoryki, Warszawa.

Wilkoń A., 1978, Język a styl tekstu literackiego, „Język Artystyczny”, t. 1., s. 11-22.

Witosz B., 1997, Opis w prozie narracyjnej na tle innych odmian deskrypcji, Katowice.

Witosz B., 2001, Kobieta w literaturze. Tekstowe wizualizacje od fin de siècle’u do

Witosz B., Kobieta patrzy.

Witosz B., 2005, Miejsce stylistyki w obrębie współczesnych badań dyskursu. – Polonistyka w przebudowie, t. I., red. M. Czermińska i in., Kraków.

Wyderka B., 1995, Środki stylowe. – Przewodnik po stylistyce polskiej, red. S. Gajda, Opole, s. 53-94.

Zdunkiewicz-Jedynak, 2008, Wykłady ze stylistyki, Warszawa.
Pobierz

Opublikowane : 2018-10-03


Witosz, B. (2018). LEKSYKALNE ŚRODKI TRADYCYJNEJ STYLISTYKI WE WSPÓŁCZESNYCH BADANIACH NAD STYLEM. (O SMUT- NYM LOSIE EPITETU). Stylistyka, 26, 39-51. https://doi.org/10.25167/Stylistyka26.2017.3

Bożena Witosz  bozena@witosz.neostrada.pl
Instytut Jêzyka Polskiego, Uniwersytet Śląski  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0