Apokatastaza według Miłosza. Teologia sensu i nadziei


Abstrakt

 

Spór o „nadzieję zbawienia dla wszystkich” był (jest?) jedną z najciekawszych debat teologii przełomu XX i XXI wieku. Popularnie – choć z uproszczeniem – funkcjonuje on jako spór o apokatastazę (greckie: odnowienie). Czesław Miłosz w swoim dziele literackim stosuje pojęcie apokatastsis, jednak wyraźnie w znaczeniu nie tyle „nadziei na puste piekło”, co nadziei na ostateczne spełnienie wszechrzeczywistości. Jest to dla niego nic innego jak biblijny szyfr sensu – „nieprzepadania szczegółów” (jak pisze) w Bogu i ocalenie tak człowieka, jak świata.


Słowa kluczowe

teologia; literatura; apokatastaza; nadzieja; zbawienie; sens; ostateczne spełnienie

Błoński Jan. 1985. Epifanie Miłosza. W Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczości poety. Red. Jerzy Kwiatkowski, 205–228. Kraków – Wrocław: Wydawnictwo Literackie.

Czarnecka Ewa. 1983. Podróżny świata. Rozmowy z Czesławem Miłoszem. Komentarze. New York: Bicentennial Publishing Corporation.

Fiut Aleksander. 1987. Moment wieczny. Poezja Czesława Miłosza. Paryż: Libella.

Fiut Aleksander. 1981. Rozmowy z Czesławem Miłoszem. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Galassi Jonathan. 1981. „Dzwony w zimie”, Ameryka 218: 88.

Miłosz Czesław. 1983. Hymn o perle. Kraków – Wrocław: Wydawnictwo Literackie

Miłosz Czesław. 1984. Nieobjęta ziemia. Paryż: Instytut Literacki.

Miłosz Czesław. 1985. Wiersze. T. 2. Kraków – Wrocław: Wydawnictwo Literackie.

Nossol Alfons. 1978. Teologia na usługach wiary. Wokół zagadnień odnowionej teologii. Opole: Wydawnictwo Świętego Krzyża.

Sawicki Stefan. 1992. „Sacrum i kultura” (rozm. Tomasz Soldenhoff). Ethos 4: 172–175.

Witkowski Tadeusz. 1983. O religijnych inspiracjach wierszy Miłosza. W Inspiracje religijne w literaturze. Red. Alina Merdas, 41–53. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-23


Szymik, J. (2020). Apokatastaza według Miłosza. Teologia sensu i nadziei. Studia Oecumenica, 20, 147–155. https://doi.org/10.25167/so.1996

Jerzy Szymik  jerszym@gmail.com
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny  Polska
http://orcid.org/0000-0002-1065-5647


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Redakcja „Studia Oecumenica” przyjmuje do oceny i publikacji artykuły naukowe oraz recenzje i sprawozdania z konferencji związane z problematyką ekumeniczną, międzyreligijną i z zakresu badań nad procesami integracyjnymi. Opracowanie nie może naruszać praw autorskich osób trzecich (w rozumieniu Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; tekst pierwotny: Dz.U. 1994 r. nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631). Teksty nadesłane do redakcji nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłoszone do publikacji w innych pismach lub wydawnictwach. Zgłaszając tekst, autor wyraża zgodę na: wszelkie zmiany stylistyczne, wynikające z normy językowej oraz normy „Zasady składania tekstu w języku polskim” i dokonywania niezbędnych zmian w układzie treści (w celu zwiększenia czytelności tekstu), a także na wykorzystania go do druku oraz w publikacjach elektronicznych. Autor także przenosi prawa autorskie na Redakcję „Studia Oecumenica”. Jednocześnie wyraża także zgodę na opublikowanie informacji o artykule w bazach naukowych, w tym w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) oraz CEEOL (Central and Eastern European Online Library). Materiały zamieszczone w czasopiśmie „Studia Oecumenica” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić jedynie za zgodą redakcji.