Ekumeniczne vademecum dla biskupów. Komentarz teologiczny


Abstrakt

4 grudnia 2020 Papieska Rada dla Popierania Jedności Chrześcijan opublikowała liczący ok. 50 stron dokument pt. Biskup i jedność chrześcijan: vademecum ekumeniczne. Ma on być przewodnikiem „w ekumenicznej drodze” biskupa wraz z jego diecezją. Vademecum bazuje na istniejących już dokumentach Kościoła katolickiego na temat ekumenizmu, ale wybiera z nich treści najbardziej praktyczne, uwzględniając najnowsze osiągnięcia ruchu ekumenicznego. Opisuje jaka powinna być ekumeniczna postawa wiernych Kościoła katolickiego, których w tym zakresie powinna cechować prawda, miłość, pokora, cierpliwość i wytrwałość. Vademecum ukazuje, że biskup powinien być człowiekiem jedności, dialogu i kultury spotkania. Jego posługa jedności jest głęboko związana z synodalnością, gdyż zarówno synodalność i jak ekumenizm są procesami wspólnej drogi. Dokument opisuje służące ekumenizmowi struktury Kościoła i sposoby działania: ekumenizm duchowy, dialog miłości, dialog prawdy i dialog życia, który zawiera w sobie ekumenizm duszpasterski, ekumenizm praktyczny i ekumenizm kulturowy. Vademecum przypomina dotychczasowe zasady communicatio in sacris, nic w nich nie zmieniając, choć przyjmuje perspektywę biskupa i dlatego współuczestnictwo w życiu sakramentalnym pojmuje raczej jako część ekumenizmu duszpasterskiego niż aspekt ekumenizmu duchowego. Niezwykle cenną rzeczą Vademecum są jego zalecenia praktyczne, które w sposób prosty i konkretny przekładają wyłożoną wcześniej treść na język czynów. Do dokumentu dołączono niezwykle użyteczny aneks, który zawiera syntetyczny opis partnerów Kościoła katolickiego w ekumenicznym dialogu międzynarodowym. Vademecum jest tekstem na tyle praktycznym, że skorzystają z niego nie tylko biskupi; może stanowić pomoc dla wszystkich osób zaangażowanych w ekumenizm.


Słowa kluczowe

biskup; ekumenizm; jedność chrześcijan; Papieska Rada dla Popierania Jedności Chrześcijan; Vademecum

Gajek Jan Sergiusz, Wyszomirski Tadeusz. 1997. Starożytne Kościoły wschodnie. W Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu. Red. Wacław Hryniewicz, Jan Sergiusz Gajek, Stanisław Józef Koza, 115−135. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Gajek Jan Sergiusz. 1997. Ogólna panorama Kościołów wschodnich. W Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu. Red. Wacław Hryniewicz, Jan Sergiusz Gajek, Stanisław Józef Koza, 99−104. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Jan Paweł II. 1995. Encyklika o działalności ekumenicznej „Ut unum sint”. Poznań: Pallottinum.

Jaskóła Piotr. 2018. Ut unum sint. Wprowadzenie do ekumenizmu. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Kasper Walter. 2006. L’ecumenismo spirituale. Linee-guida per la sua attuazione. Roma: Città Nuova Editrice.

Kasper Walter. 2009. Harvesting the Fruits. Basic Aspects of Christian Faith in Ecumenical Dialogue. London: Continuum International Publishing Group.

Koch Kurt. 2020. Presentazione del documento „Il Vescovo e l’unità dei cristiani: vademecum ecumenico” (5.12.2020). http://www.christianunity.va/content/dam/unitacristiani/Documentazione%20generale/2020Vademecum/Vademecum%20Koch.pdf.

Papieska Rada dla Popierania Jedności Chrześcijan. 1994. „Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu”. Communio 14 (2): 3−93.

Papieska Rada dla Popierania Jedności Chrześcijan. 1998. Ekumeniczny wymiar formacji pastoralnej. Opole: Wydawnictwo św. Krzyża.

Quellet Marc. 2020. Vademecum œcumenique (5.12.2020). http://www.christianunity.va/content/dam/unitacristiani/Documentazione%20generale/2020Vademecum/Vademecum%20Ouellet.pdf.

Sandri Leonardo. 2020. Presentazione del documento „Il Vescovo e l’unità dei cristiani: vademecum ecumenico” (5.12.2020). http://www.christianunity.va/content/dam/unitacristiani/Documentazione%20generale/2020Vademecum/Vademecum%20Sandri.pdf.

Sobór Watykański II. 2002. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie. Poznań: Pallottinum.

Tagle Luis Antonio. 2020. The Relevance of The Bishop And Christian Unity. An Ecumenical Vademecum (5.12.2020). http://www.christianunity.va/content/dam/unitacristiani/Documentazione%20generale/2020Vademecum/Vademecum%20Tagle.pdf.

Pontificium Consilium Ad Christianorum Unitatem Fovendam. 2020. L’évêque et l’unité des chrétiens. Vademecum œcuménique (5.12.2020). http://www.christianunity.va/content/dam/unitacristiani/Documentazione%20generale/2020Vademecum/Vademecum−FR.pdf.

The Pontifical Council for Promoting Christian Unity. 2020. Press conference for the presentation of the document „The Bishop and Christian Unity: An Ecumenical Vademecum” (5.12.2020). http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/en/news/2020/2020−12−04−press−conference−vademecum.html.

The Pontifical Council for Promoting Christian Unity. 2020. The Bishop and Christian Unity: An Ecumenical Vademecum (5.12.2020). http://www.christianunity.va/content/dam/unitacristiani/Documentazione%20generale/2020Vademecum/Vademecum−EN.pdf.

Weremiejewicz Wiera. 2007. „Kościoły ewangelickie i ewangeliczne – podobieństwa i różnice”. Studia i Dokumenty Ekumeniczne 23 (1−2): 99−126.

Wspólnota Chemin Neuf. Modlitwa o jedność chrześcijan (16.12.2020). https://www.wjednosci.org/modlitwa−o−jednosc−chrzescijan,i174.html.

Wrzała Elżbieta. 2017. Liturgiczne drogi jedności. Liturgiczno-ekumeniczna duchowość wybranych nowych wspólnot życia ewangelicznego. Kraków: Wydawnictwo Naukowe. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Zieliński Tadeusz J. 2013. Protestantyzm ewangelikalny. Studium specyfiki religijnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-23


Pawłowski, S. (2020). Ekumeniczne vademecum dla biskupów. Komentarz teologiczny. Studia Oecumenica, 20, 437–452. https://doi.org/10.25167/so.3096

Sławomir Pawłowski  slawomir.pawlowski@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4918-0658


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Redakcja „Studia Oecumenica” przyjmuje do oceny i publikacji artykuły naukowe oraz recenzje i sprawozdania z konferencji związane z problematyką ekumeniczną, międzyreligijną i z zakresu badań nad procesami integracyjnymi. Opracowanie nie może naruszać praw autorskich osób trzecich (w rozumieniu Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; tekst pierwotny: Dz.U. 1994 r. nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631). Teksty nadesłane do redakcji nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłoszone do publikacji w innych pismach lub wydawnictwach. Zgłaszając tekst, autor wyraża zgodę na: wszelkie zmiany stylistyczne, wynikające z normy językowej oraz normy „Zasady składania tekstu w języku polskim” i dokonywania niezbędnych zmian w układzie treści (w celu zwiększenia czytelności tekstu), a także na wykorzystania go do druku oraz w publikacjach elektronicznych. Autor także przenosi prawa autorskie na Redakcję „Studia Oecumenica”. Jednocześnie wyraża także zgodę na opublikowanie informacji o artykule w bazach naukowych, w tym w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) oraz CEEOL (Central and Eastern European Online Library). Materiały zamieszczone w czasopiśmie „Studia Oecumenica” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić jedynie za zgodą redakcji.