Chrzest − wolność − miłość. Ekumenizm duchowy X i XI Zjazdu Gnieźnieńskiego


Abstrakt

Zjazdy Gnieźnieńskie, które są ważnym miejscem spotkań chrześcijan z Europy Środkowo-Wschodniej, posiadają wymiar ekumeniczny. Ekumenizm duchowy 10. i 11. Zjazdu Gnieźnieńskiego ukazał wyznawcom Chrystusa pedagogię ich wspólnej drogi, która rozpoczęta nowością chrztu przez wdzięczność i pokutę prowadzi do odpowiedzialnego zagospodarowania darowanej wolności. Kościoły mogły poszczycić się licznymi świadkami wiary i wolności, która jest miłością. Nabożeństwa słowa Bożego, które umożliwiały równorzędną partycypację przedstawicieli różnych Kościołów, centralne miejsce słowa Bożego, zwłaszcza w przekładzie Biblii Ekumenicznej, stały się czytelnym znakiem już istniejącej, choć niedoskonałej, jedności chrześcijan. Były także nośnikiem głównych treści Zjazdów, które miały ukazać wyzwalającą i inspirującą moc chrześcijaństwa.


Słowa kluczowe

chrzest, Zjazd Gnieźnieński, ekumenizm, ekumenizm duchowy, wolność, miłość

BASZKOWSKA D., Byliśmy jedno. O ekumenizmie na VII Zjeździe Gnieźnieńskim (15–17 VI 2007), „Biuletyn Ekumeniczny” 36 (2007) nr 3–4, s. 71-78.

BASZKOWSKA D., Ekumenizm Zjazdów Gnieźnieńskich, w: A. SUJKA (red.), Quo vadis, Europo? Zjazdy Gnieźnieńskie 2003–2007, Gniezno: Gaudentinum 2007, s. 72-82.

BASZKOWSKA D., PAWŁOWSKI S. (red.), Ekumeniczny Zeszyt Liturgiczny. XI Zjazd Gnieźnieński [Gniezno 2018].

BETLEJKO J., Słowo wstępne redakcji naukowej, w: Biblia Ekumeniczna, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu z księgami deuterokanonicznymi. Przekład z języków oryginalnych, wydanie specjalne, Warszawa: Towarzystwo Biblijne w Polsce 2018, s. 15-18.

BIAŁEK R., Ekumeniczne znaczenie Zjazdów Gnieźnieńskich, w: M. SKŁADANOWSKI, T. SYCZEWSKI (red.), Ekumenizm w posoborowym półwieczu. Sukcesy i trudności katolickiego zaangażowania na rzecz jedności chrześcijan, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, s. 173-184.

Ekumeniczna Droga Wolności – XI Zjazd Gnieźnieński (montaż D. BRUNCZ), https://www.youtube.com/watch?v=DNwBzRp0bR0 (27.09.2018).

Historia Zjazdów Gnieźnieńskich 1000–2016, http://zjazd.org/idea-zjazdow/1067-2/ (20.09.2018).

KASPER W., L’ecumenismo spirituale. Linee-guida per la sua attuazione, Roma: Città Nuova Editrice 2006.

KOMISJA EKUMENICZNA VIII ZJAZDU GNIEŹNIEŃSKIEGO, Ekumenizm na VIII Zjeździe Gnieźnieńskim, „Biuletyn Ekumeniczny” 39 (2010) nr 1–2, s. 112-117.

KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW, Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania, Poznań: Pallottinum 2003.

NOSOWSKI Z. (oprac.), Przewodnik uczestnika. X Zjazd Gnieźnieński. Europa nowych początków. Wyzwalająca moc chrześcijaństwa. 11–13 marca 2016 r. [Gniezno 2016].

NOSOWSKI Z. (oprac.), Przewodnik uczestnika. XI Zjazd Gnieźnieński. Europa ludzi wolnych. Inspirująca moc chrześcijaństwa. 21–23 września 2018 r. [Gniezno 2018].

Nowy człowiek w każdym z nas – przesłanie X Zjazdu Gnieźnieńskiego, https://episkopat.pl/nowy-czlowiek-w-kazdym-z-nas-przeslanie-x-zjazdu-gnieznienskiego/ (20.09.2018).

Wolność to miłość. Przesłanie XI Zjazdu Gnieźnieńskiego, https://ekumenia.pl/content/uploads/2018/09/Zjazd-Gnieznienski-2018-przeslanie.pdf (29.09.2018).

XI Zjazd Gnieźnieński – nabożeństwo ekumeniczne, https://youtu.be/0biSE-eIdZk (29.09.2018).

Pobierz

Opublikowane : 2019-02-11


Pawłowski, S. (2019). Chrzest − wolność − miłość. Ekumenizm duchowy X i XI Zjazdu Gnieźnieńskiego. Studia Oecumenica, 18, 53-67. https://doi.org/10.25167/SOe/18/2018/53-67

Sławomir Pawłowski 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4918-0658


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Redakcja „Studia Oecumenica” przyjmuje do oceny i publikacji artykuły naukowe oraz recenzje i sprawozdania z konferencji związane z problematyką ekumeniczną, międzyreligijną i z zakresu badań nad procesami integracyjnymi. Opracowanie nie może naruszać praw autorskich osób trzecich (w rozumieniu Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; tekst pierwotny: Dz.U. 1994 r. nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631). Teksty nadesłane do redakcji nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłoszone do publikacji w innych pismach lub wydawnictwach. Zgłaszając tekst, autor wyraża zgodę na: wszelkie zmiany stylistyczne, wynikające z normy językowej oraz normy „Zasady składania tekstu w języku polskim” i dokonywania niezbędnych zmian w układzie treści (w celu zwiększenia czytelności tekstu), a także na wykorzystania go do druku oraz w publikacjach elektronicznych. Autor także przenosi prawa autorskie na Redakcję „Studia Oecumenica”. Jednocześnie wyraża także zgodę na opublikowanie informacji o artykule w bazach naukowych, w tym w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) oraz CEEOL (Central and Eastern European Online Library). Materiały zamieszczone w czasopiśmie „Studia Oecumenica” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić jedynie za zgodą redakcji.