Ks. James Haldane Stewart: „Wskazówki dla ogólnego zjednoczenia chrześcijan w modlitwie o wylanie Ducha Świętego” (1820).


Abstrakt

W roku 1820 anglikański duchowny James Haldane Stewart (1776-1854) opublikował małe dzieło pt. Wskazówki dla ogólnego zjednoczenia chrześcijan w modlitwie o wylanie Ducha Świętego. Tekst jest małym traktatem o modlitwie, ale także odezwą i szczegółową instrukcją dotyczącą wewnętrznych przekonań i zewnętrznych działań, starającą się objąć osobiste i społeczne życie chrześcijańskie: modlitwę i spotkania, kazania i zebrania, lekturę Biblii i korespondencję. Opiera się na dziedzictwie przebudzeniowych ruchów i inicjatyw poprzedniego wieku: np. przebudzenia metodystycznego, amerykańskiego Pierwszego Wielkiego Przebudzenia czy Pokornej próby Jonathana Edwardsa. Wskazówki Stewarta są świadkiem jego czasów: kryzysu społecznego, przebudzenia mesjanistyczno-eschatologicznego i zapału misyjnego. Są także zwiastunem pneumatologicznych prądów czasów przyszłych, zwłaszcza ruchu zielonoświątkowego. Dzieło Stewarta pozostaje ważnym etapem w historii ekumenizmu duchowego, opartego na nawróceniu i modlitwie, który w pełni rozwinie się w XX wieku.


Słowa kluczowe

Duch Święty; historia ruchu ekumenicznego; James Haldane Stewart; jedność chrześcijan; modlitwa

Antoszuk Mariusz. 2015. Obdarowani. Szczecin: Instytut Wydawniczy „Commpassion”.

Black Jeremy. 2008. A New History of England. Stroud: The History Press.

Czerski Janusz. 1997. Modlitwa ekumeniczna. W Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu. Red. Wacław Hryniewicz, Jan Sergiusz Gajek, Stanisław Józef Koza, 758−766. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Edwards Jonathan. 1747. A humble attempt to promote the agreement and union of god's people throughout the world in extraordinary prayer for a revival of religion and the advancement of god's kingdom on earth, according to scriptural promises and prophecies of the last time (01.07.2020), https://christian.net/pub/resources/text/ipb-e/epl-10/web/edwards-humble-attempt.html.

Graham Stephen R. 2004. Tradycja protestancka w Ameryce (od XVII do XIX wieku), tłum. Jan Wilk. W Duchowość chrześcijańska. Zarys 2000 lat historii od Wschodu do Zachodu. Red. Gordon Mursell, 275–304. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła.

Jaskóła Piotr. 2018. Ut unum sint. Wprowadzenie do ekumenizmu. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Karski Karol. 2007. Od Edynburga do Porto Alegre. Sto lat dążeń ekumenicznych. Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna.

Karski Karol. 1994. Symbolika. Zarys wiedzy o Kościołach i wspólnotach chrześcijańskich. Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna.

Katechizm Kościoła Katolickiego. 20092. Poznań: Pallottinum.

Maciuszko Janusz. 2002. Niezamierzony manifest pietyzmu. W: Filip Jakub Spener. Pia desideria, 7–21. Bielsko Biała: Wydawnictwo „Augustana”.

Puślecki Edward. 2009. Kościół Ewangelicko-Metodystyczny. W W drodze za Chrystusem. Kościoły chrześcijańskie w Polsce mówią o sobie. Red. Hanna Tranda, Mirosław Patalon, 75–103. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Rouse Ruth, Neill Stephen Charles. 19632. Geschichte der ökumenischen Bewegung 1517–1948. Cz. 1. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht.

Sobór Watykański II. 2002. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie. Poznań: Pallottinum.

Stewart David Dale. 2009. Memoir of the life of the Rev. James Haldane Stewart, M.A., Late Rector of Limpsfield Surrey. Charlestone: Bibliobazaar.

Stewart James Heldane. 1820. Hints for a General Union of Christians for Prayer for the Out-Pouring of the Holy Spirit. Leeds: W. Gawtress & Company.

Veto Miklos. 1998. Edwards Jonathan, 1703–1758. W Dictionnaire critique de théologie. Red. Jean-Yves Lacoste, 373–374. Paris: Quadrige.

Pontifical Council for Christian Unity and the Commission on Faith and Order of the World Council of Churches. 2020. Worship and background material for the Week of Prayer for Christian Unity 2021. ENG 2021 Booklet.pdf (01.07.2020), https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/commissions/faith-and-order/xi-week-of-prayer-for-christian-unity/worship-and-background-material-for-the-week-of-prayer-for-christian-unity-2021.

Zieliński Tadeusz J. 2016. Państwowy Kościół Anglii. Studium prawa wyznaniowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Zieliński Tadeusz J. 2013. Protestantyzm ewangelikalny. Studium specyfiki religijnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-23


Pawłowski, S. (2020). Ks. James Haldane Stewart: „Wskazówki dla ogólnego zjednoczenia chrześcijan w modlitwie o wylanie Ducha Świętego” (1820). Studia Oecumenica, 20, 245–261. https://doi.org/10.25167/so.2517

Sławomir Pawłowski  slawomir.pawlowski@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Redakcja „Studia Oecumenica” przyjmuje do oceny i publikacji artykuły naukowe oraz recenzje i sprawozdania z konferencji związane z problematyką ekumeniczną, międzyreligijną i z zakresu badań nad procesami integracyjnymi. Opracowanie nie może naruszać praw autorskich osób trzecich (w rozumieniu Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; tekst pierwotny: Dz.U. 1994 r. nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631). Teksty nadesłane do redakcji nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłoszone do publikacji w innych pismach lub wydawnictwach. Zgłaszając tekst, autor wyraża zgodę na: wszelkie zmiany stylistyczne, wynikające z normy językowej oraz normy „Zasady składania tekstu w języku polskim” i dokonywania niezbędnych zmian w układzie treści (w celu zwiększenia czytelności tekstu), a także na wykorzystania go do druku oraz w publikacjach elektronicznych. Autor także przenosi prawa autorskie na Redakcję „Studia Oecumenica”. Jednocześnie wyraża także zgodę na opublikowanie informacji o artykule w bazach naukowych, w tym w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) oraz CEEOL (Central and Eastern European Online Library). Materiały zamieszczone w czasopiśmie „Studia Oecumenica” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić jedynie za zgodą redakcji.