The ontology of miracle, the exegesis of the question mark and other inspirations from the Polish-German divided towns - as an aftermath of the monograph by the Wrocław sociologists of borderland


Abstract

The article concentrates on a newly published monograph on the fragments of the Polish-German borderland: Cud pogranicza? Zgorzelczanie, gubinianie i słubiczanie o życiu w miastach podzielonych [The miracle of the borderland? The inhabitants of Zgorzelec, Gubin and Słubice on the life in divided towns]. Specifically, it is a comparative analysis of how the cross-border dimension of life in these towns is portrayed by their inhabitants. The book is based on the empirical research carried out in these towns by the authoresses (Kamilla Dolińska, Julita Makaro and Natalia Niedźwiecka-Iwańczak – the sociologists from Wrocław) in 2010–2015.

It needs to be underlined that the article is not just a mere review. Apart from its ‘traditional’ elements, it contains some comments on the sociology of borderland and some considerations regarding the Polish-German borderland and relations. These lead us to the central part of the text, i.e. to the ontology of miracle that has (not) taken place in the three divided towns of this borderland. Such a mixed nature of the article results in its unusual structure since I pose no hypotheses there and my research method comes down to referring the authoresses’ findings to the relevant literature and to my knowledge of the reality under question.

In the article, I deal with the very nature of the miracle signaled in the title of the book, together with the question mark that ends the phrase ‘The miracle of the borderland’. My conclusion is that the authoresses aptly write that for the time being it is not legitimate to claim that we have to do with a miracle there. At the same time, I would stress more that the distance between the present state and the alleged miracle is shorter than it seems. Additionally, I would bring it out that it would be better to speak of ‘the miracle of normality’ than just ‘the miracle’ there. However, eventually I underline that the book under question significantly broadens our knowledge on the cross-border aspect of the life in the Polish-German divided towns and that my remarks signal rather a slight shift of focus than a real correction. 


Keywords

Key words: Polish-German borderland, Zgorzelec, Gubin, Słubice, the sociology of borderland

Agnew, J. (2007). No Borders, No Nations: Making Greece in Macedonia. Annals of the Association of American Geographers, no. 2.

Babbie, E. (2004). Badania społeczne w praktyce. Warszawa.

Boehnke, K., Rippl, S., Fuss, D. (2015). Sustainable Civil-Society Engagement: Potentials of a Transnational Civil Society in French-German, Polish-German, and Czech-German Border Regions. Sustainability, no. 4.

Billig, M. (2008). Banalny nacjonalizm. Kraków.

Brambilla, C. (2015). Exploring the critical potential of the borderscapes concept. Geopolitics, no. 1.

Brym, M. (2011). The Integration of European Union Borderlands: A Case Study of Polish Opinions on Cross-Border Cooperation along the Polish-German Border. The University of the Fraser Valley Research Review, no. 3.

Dębicki, M. (2010) Stereotypy Czechów wobec Polaków na pograniczu – regionalne zróżnicowanie oraz determinanty stanu rzeczy. Wrocław.

Dębicki, M., Doliński, W. (2011). Stereotyp mieszkańców Görlitz w oczach zgorzelczan w oparciu o analizę wybranych zmiennych społeczno- demograficznych. W: Zgorzelec jako miasto pograniczne w opiniach jego mieszkańców, K. Dolińska, N. Niedźwiecka-Iwańczak (red.), Wrocław.

Dębicki, M., Doliński W. (2013). Sympatia i „ciepła obojętność” jako kategorie analityczne stosunku zgorzelczan do mieszkańców Görlitz. Opuscula Sociologica, nr 2.

Dolińska, K., Makaro, J., Niedźwiecka-Iwańczak, N. (2016). Od miast przygranicznych do miast pogranicza? Wybrane miasta pogranicza zachodniego w świetle analiz socjologicznych. W: Co po kryzysie?, G. Skąpska, M.S. Szczepański, Ż. Stasieniuk (red.), Warszawa.

Dolińska, K., Makaro, J., Niedźwiecka-Iwańczak, N. (2018). Cud pogranicza? Zgorzelczanie, gubinianie i słubiczanie o życiu w miastach podzielonych. Kraków.

Dołzbłasz, S. (2015). Symmetry or asymmetry? Cross-border openness of service providers in Polish-Czech and Polish-German border towns. Moravian Geographical Reports, no. 1.

Hardi, T., Uszkai A. (2017). Theoretical Models of Cross-border Integration. Sociální studia/Social Studies, no. 1.

Jańczak, J. (2013). Przesunięcie koncepcyjne w studiach granicznych. Przegląd Politologiczny, nr 2.

Jańczak, J, Martín-Uceda, J. (2018). A View of German-Polish Cross-Border Cooperation: an Experience from the 2007–2013 INTERREG Programme. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, no. 3.

Klatt, M., Herrmann, H. (2011). Half empty or half full? Over 30 years of regional cross-border cooperation within the EU: Experiences at the Dutch–German and Danish–German border. Journal of Borderlands Studies, no. 1.

Knippschild, R., Schmotz, A. (2015). Seizing the opportunities of European integration. W: Microcosm of European Integration. The German-Polish Border Regions in Transformation, E. Opiłowska, J. Roose (eds.), Baden-Baden.

Kurcz, Z. (red.), (1999). Pogranicze z Niemcami a inne pogranicza Polski. Wrocław.

Kurcz, Z. (2009). O transgraniczu i transgraniczności. W: Polskie transgranicza, Z. Kurcz, A. Sakson (red.), Wrocław.

Kurcz, Z. (2010). Socjologia pogranicza i człowiek pogranicza w świetle polskich doświadczeń. W: Okolice socjologicznej tożsamości. Księga poświęcona pamięci Wojciecha Sitka, Z. Kurcz, I. Taranowicz (red.), Wrocław.

Kurczewska, J. (2007a). Pogranicza i granice współczesnej Polski – mapa problemów. W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Pogranicza Polski w integrującej się Europie, M. Zielińska, B. Trzop, K. Lisowski (red.), Zielona Góra.

Kurczewska, J. (2007b). [przypis]. W: H. Donnan, Th.M. Wilson, Granice tożsamości, narodu, państwa, Kraków.

Opiłowska, E. (w druku). Polsko-niemiecka współpraca transgraniczna – cud normalności?, referat wygłoszony podczas konferencji naukowej „Sąsiedztwa III RP – Niemcy”, Wrocław, 4–5 kwietnia 2019.

Opioła, W., Czepil, B. (2013). O znaczeniu kategorii pogranicza w polskiej politologii. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, nr 1.

Roose, J., Kaden, U. (2017). Three perspectives in borderland research. How borderland studies could exploit its potential, W: Advances in European Borderlands Studies, E. Opiłowska, J. Roose, Z. Kurcz (eds.), Baden-Baden.

Sadowski, A. (1996). Od miast przygranicznych do miast pogranicza (Na podstawie miast obszaru przygranicznego wschodniej Polski). Pogranicze. Studia Społeczne, t. V.

Scott, J.W. (2016). Rebordering Central Europe: Observations on Cohesion and Cross-border Cooperation. Cross-Border Review.

Słownik... (1998). Słownik Języka Polskiego PWN A–K, M. Szymczak (red.), Warszawa.

Stosunek... (2018). Stosunek do innych narodów, M. Omyła-Rudzka (opr.). Komunikat CBOS, nr 37.

Trojanowska-Strzęboszewska, M. (2018). Paradygmat bezpieczeństwa w polityce imigracyjnej UE. Studia Europejskie, nr 2.

Von Marschall, Ch. (2016). Sind wir noch gute Nachbarn?, Der Tagesspiegel, 16 czerwca.

Walicki, A. (2012) (głos w dyskusji), Intencje i skutki reformy szkolnictwa wyższego – dyskusja redakcyjna, Kultura i Społeczeństwo, nr 1.

Wilson, Th.,M., Donnan, H. (2000). Nation, state and identity at international borders. W: Border identities. Nation and state at international frontiers, Th.M. Wilson, H. Donnan (eds.), Cambridge.

Wojakowski, D. (2013). Kłopoty z pograniczem. Socjologia wobec tradycji i ponowoczesności. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, nr 65.

Wróblewski, Ł. (2018). Powiązania społeczno-gospodarcze na pograniczu polsko-niemieckim w warunkach rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Studia Regionalne i Lokalne, nr 4.

Zenderowski, R., Brzezińska A. (2014). Miasta podzielone granicą państwową w nowych państwach członkowskich UE: od separacji do integracji. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, nr 2.


Published : 2019-07-17


Dębicki, M. (2019). The ontology of miracle, the exegesis of the question mark and other inspirations from the Polish-German divided towns - as an aftermath of the monograph by the Wrocław sociologists of borderland. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 7(2), 55-80. https://doi.org/10.25167/ppbs943

Marcin Dębicki  marcin.debicki@uwr.edu.pl
Uniwersytet Wrocławski  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0