MANIERYZM JĘZYKOWY JAKO ZJAWISKO STYLISTYCZNE (NA PRZYKŁADZIE JĘZYKA POLSKIEGO I ROSYJSKIEGO)Abstrakt

The author considers the phenomenon of mannerisms and (a similar phenomenon) the snobbery of language behavior in social communication. The analysis of empirical material is based on a model of linguistic communication that includes four configured categories: meaning, form/structure, pragmatic function and context. The author treats the mannerisms of language as a preference of the sentence form and structure, thereby causing some pragmatic effects. The author distinguishes several communicative and non-communicative functions of language mannerisms: associative (especially the function of positive self-presentation of the sender), pragmatic (persuasive), and ethological (aesthetic and hedonic experience).


Admoni W. G. [= Адмони В. Г.], 1994, Система форм речевого высказывания, Санкт-Петербург.

Awdiejew A., 1999, Wstęp. — Gramatyka komunikacyjna, red. A. Awdiejew, Kraków, s. 7-8.

Awdiejew A./Habrajska G., 2004, Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, 1, Łask.

Awdiejew A./Habrajska G., 2006, Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, 2. Łask.

Bak R. C., 1943, Dissolution of the ego, mannerism and delusion of grandeur, “Journal of Nervous & Mental Disease”, 98/5, p. 457-463.

Barthes R., 1968, Le degré zéro de l’écriture: suivi de eléments de sémiologie, Paris.

Burling R., 1986, The selective advantage of complex language, “Ethology and Sociobiology” 7, p. 1-6.

Burzyński J., 2016, Epicki, http://www.nowewyrazy.uw.edu.pl/esej/wg-tytulu/epicki.html [dostęp: 11 VIII 2016].

Buttler D., 2001, Polski dowcip językowy, Warszawa.

Buttler D./Kurkowska H./Satkiewicz H., 1987, Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności leksykalnej (słownictwo rodzime) Warszawa.

Cameron A. D., 2009, Psychiatria, Wrocław.

Czech J. (red.), 2013, Wdrapałem się na piedestał. Nowa poezja rosyjska, Wołowiec.

Fleischer, M., 1991, Die Semiotik des Spruches. Kulturelle Dimensionen moderner Sprüche (an deutschem und polnischem Material), Bochum.

Galant S., 1919, Suggestion und psychische Infektion, „Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten“, 60/1, s. 208-218.

Gołowin E. [= Головин Е.], 2016, Манера и маньеризм, http://golovinfond.ru/content/manera-i-ma¬ne¬rizm (dostęp: 13 VIII 2016).

Grice H. P., 1977, Logika a konwersacja, „Przegląd Humanistyczny”, VI, s.. 85-99.

Handke K., 2008, Socjologia języka, Warszawa.

Jaccard J.-Ph., 2004, „Cisfinitum“ и Смерть.—Абсурд и вокруг, red. O. Буренина, Москва,s. 75-91.

Kępiński A., 2012, Schizofrenia, Kraków.

Kiklewicz A., 2010a, Modelowanie parametryczne przestrzeni komunikacyjnej (aspekty semiotyczne). — Teorie komunikacji i mediów, red. M. Graszewicz, J. Jastrzębski, Wrocław, s. 55-66.

Kiklewicz A., 2010b, Pragmatyczne aspekty konceptualizacji. O manierycznym użyciu nazw własnych w języku potocznym noworuskich. — Z zagadnień semantyki i stylistyki tekstu, red. A. Ginter, Łódź, s. 503-510.

Kiklewicz A., 2012, Czwarte królestwo. Język a kontekst w dyskursach współczesności, Warszawa.

Kiklewicz A., 2015a, Bełkot w komunikacji: próba klasyfikacji zjawisk. — Bełkot, czyli mowa ludzka pozba-wiona sensu. Komunikacyjna funkcja wypowiedzi niejasnych, red. P. Lewiński, Olsztyn, s. 11-26.

Kiklewicz A., 2015b, Styl jako kategoria lingwistyki międzykulturowej, „Stylistyka”, XXIV, s. 7-28.

Kiklewicz A., 2016, Postmodernizm/poststrukturalizm jako czynnik zmian w naukach humanistycznych w aspek-cie epistemicznym, społecznym i etycznym (na przykładzie współczesnego językoznawstwa). Część 1, „LingVaria”, 1/21, s. 21-34.

Klimowicz T., 2016, Umiłowany Mylycancie / Strzelisty bądź i wiecznie młody, http://maga-zyn.o.pl/2014/umilowany-mylycancie-strzelisty-badz-i-wiecznie-mlody-odra/2/#/ (dostęp: 16 VIII 2016).

Kmalvand A., 2015, Visual Communication in PowerPoint Presentations in Applied Linguistics, “TechTrends”, 6/59,p. 41-45.

Koefer A., 1994, Institutionelle Kommunikation. Zur Methodologie und Empirie der Handlungsanalyse, Opla-den.

Kolarczyk M., 2010, Sztuka żywego słowa, Warszawa.

Lipczuk R., 2003, Puryzm językowy w Niemczech — historia i teraźniejszość, „Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique », LIX, s. 139-149.

Maniorow W. C. [= Манёров В. Х.], 1999, Психодиагностика личности по голосу и речи, Санкт-Петербург.

Miławska M., 2013, Językowe przejawy doświadczenia potocznego w Dniu Świra Marka Koterskiego, „Biało-stockie Archiwum Językowe”, 13, s. 203-226.

Miller G., 2004, Umysł w zalotach. Jak wybory seksualne kształtowały naturę człowieka, Poznań.

Misiak M., 2012, Poprawność językowa, „Forum Akademickie”, 12, s. 48-49.

Mucznik B. S. [= Мучник Б. С.], 1985, Человек и текст. Основы культуры письменной речи, Москва.

Paris R., 2003, Autorität – Führung – Elite. Eine Abgrenzung.— Oberschichten – Eliten – Herrschende Klassen, red. S. Hradil et al., Wiesbaden, s. 55-72.

Piekot T., 2006, Dyskurs polskich wiadomości prasowych, Karków.

Pisarek W., 2002, Retoryka dziennikarska, Kraków.

Sikora T., 2006, „No zielono... Jak szlag... W rzeczy samej... Wegetacja roślinna w tym roku wybuchła nad wy-raz bujnie”, czyli co Marek Koterski robi z polszczyzną-ojczyzną w swoich filmach, „Studia Filmoznaw-cze”,27, s. 161-181.

Silman T. M. [= Сильман Т. М.], 1977, Заметки о лирике, Ленинград.

Soćko A., 2014, Kreatywność językowa Roberta Makłowicza: styl językowy programu TV „Makłowicz w podró-ży”, „Prace Językoznawcze”, XVI/2, s. 81-94.

Sokal A./Bricmont J., 1998, Modne bzdury. O nadużywaniu pojęć z zakresu nauk ścisłych przez postmoderni-stycznych intelektualistów, Warszawa.

Szkłowski W. [= Шкловский В.], 1914,Воскрешение слова, Санкт-Петербург.

Trofimowa E. [= Трофимова Е.], 2016, Бурлеск, травестия, центонность куртуазных медитаций Вадима Степанцова, http://magazines.russ.ru/ra/2008/5/tr18.html (dostęp: 15 VIII 2016).

Ungvari G. S./Caroff S. N./Gerevich J., 2010, The Catatonia Conundrum: Evidence of Psychomotor Phenomena as a Symptom Dimension in Psychotic Disorders, “Schizophrenia Bulletin”, 36/2, p. 231-238.

Ungvari G. S./Goggins W./Leung S.-K. et al., 2009, Schizophrenia with prominent catatonic features (‘catatonic schizophrenia’). III: Latent class analysis of the catatonic syndrome, “Progress in Neuro-Psycho¬phar-macology & Biological Psychiatry”, 33/1, p. 81-85.

Wojtak M., 2002, Potoczność w tekstach prasowych. — Język trzeciego tysiąclecia II. 1: Nowe oblicza komuni-kacji we współczesnej polszczyźnie, red. G. Szpila, Kraków, s. 323-333.

Woźniak T., 2005, Narracja w schizofrenii, Lublin.

Zejgarnik B. W. [= Зейгарник Б. В.], 1981, Нарушение спонтанности при военных травмах лобных долей мозга, — Хрестоматия по патопсихологии, red. Б. В. Зейгарник, А. П. Корнилов, В. В. Николаева, Москва, s. 81-92.
Pobierz

Opublikowane : 2018-10-03


Kiklewicz, A. (2018). MANIERYZM JĘZYKOWY JAKO ZJAWISKO STYLISTYCZNE (NA PRZYKŁADZIE JĘZYKA POLSKIEGO I ROSYJSKIEGO). Stylistyka, 26, 85-113. Pobrano z https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/s/article/view/25

Aleksander Kiklewicz  akiklewicz@gmail.com
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0