„Malá slova“ a jejich podíl na stylu mluvených projevůAbstrakt

In contrast to written language, spoken utterances evince a much higher incidence of deictics, indefinite and pseudo-demonstrative pronouns, contact particles (phatic expressions), specific conjunctions and other connectives, interjections, fillers and hesitation sounds. Corpus-based data should make it possible to attempt a new typology of such expressions (of a broad category of “discourse markers”), independent of the traditional categorization of the parts of speech. The research of spoken Czech syntax must take into account these groups of lexical means that are innate to spoken discourse, i.e. this important area where lexis and syntax meet. Such words as the Czech jako, teda, jakoe, jakoby seem to be semantically vague or empty, but they have a special effect on the connectedness and cohesion of spoken discourse. Moreover, the syntax of spoken discourse has to be investigated in terms of its dialogic and processual nature, inevitably respecting the relationships between utterances and dialogue turns; that is why special attention must be given to “small words” employed at the beginning or end of various types of turns. Their participation in the turn-taking mechanismus, as well as other functions, demonstrates that the “small words” in most cases cannot be regarded as redundant expressions, and that they contribute to the style of spoken discourse.


Adamec P., 1998, K syntaxi a sémantice „malých slov“: slůvko to. – Přednášky z XLI. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: Univerzita Karlova, s. 55–58.

Bakuła K., 2008, Mówione – pisane: komunikacja, język, tekst. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego.

Čermák F., 2008, Partikule, jejich syntagmatika a kumulace v mluvené češtině. – Čeština v mluveném korpusu. Studie z korpusové lingvistiky 7, eds. M. Kopřivová – M. Waclawičová, Praha: Nakladatelství Lidové noviny – Ústav Českého národního korpusu, s. 63–74.

Čermák F., 2015, Kolokace a kolokabilita synsémantik: substituty a interjekce, „Časopis pro moderní filologii“ 97, s. 51–57.

Čermák F. a kol., 2007, Frekvenční slovník mluvené češtiny. Praha: Karolinum.

Hoffmannová J. , 2008, Role českého prý/prej/pré při vyjadřování reproduktivních a modálních významů. – Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 72, hg. B. Wiemer. München – Wien: Verlag Otto Sagner, s. 149–164.

Hoffmannová J., 2010, České jako a slovenské ako, akože v mluvených projevech (malý konfrontační pokus). – Slovo – Tvorba – Dynamickosť. Na počesť Kláry Buzássyovej, ed. M. Šimková, Bratislava: Veda + Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, s. 359–371.

Hoffmannová J., 2016, Každodenní mluvené dialogy. – J. Hoffmannová – J. Homoláč – E. Chvalovská – L. Jílková – P. Kaderka – P. Mareš – K. Mrázková, Stylistika mluvené a psané češtiny, Praha, Academia, s. 30–78.

Hoffmannová J. – Kolářová I., 2008, Reprodukce cizí/vlastní řeči v mluvených projevech. – Čeština v mluveném korpusu. Studie z korpusové lingvistiky 7, eds. M. Kopřivová – M. Waclawičová, Praha: Nakladatelství Lidové noviny – Ústav Českého národního korpusu, s. 115–123.

Jílková L. (v tisku), K užívání slova tak (na materiálu soukromých dopisů a korpusu DIALOG).

Kolářová I., 1994, Výskyt a úloha výrazů nevím/já nevím a jako v mluvených projevech budoucích učitelů, „Český jazyk a literatura“ 45, s. 165–169.

Mathesius V., 1947, Přívlastkové ten, ta, to v hovorové češtině. – Čeština a obecný jazykozpyt, Praha: Melantrich, s. 185–189.

Mrázková K. (v tisku), Spojka „nebo“ jako signál opravy v mluvené češtině.

Müllerová O., 1966, K syntaxi nepřipravených mluvených projevů (Přídatné výrazy a konstrukce), „Slovo a slovesnost“ 27, s. 118–126.

Müllerová O., 1996, Výskyt a funkce slova no v českých textech prostě sdělovacího stylu. „Stylistyka“ V, s. 222–229.

Müllerová O., 2007, Postpozitivní žejo, jo ve vzpomínkovém vyprávění. – Čeština v dialogu generací, eds. J. Hoffmannová – O. Müllerová, Praha: Academia, s. 291–297.

Rinas K., 2013, Tři „nové“ modifikační částice v češtině: schválně, normálně a jako. „Slovo a slovesnost“ 74, s. 163–177.

Schiffrin D., 1987, Discourse Markers. Cambridge: Cambridge University Press.

Stenström A.-B., 1998, From sentence to discourse: Cos (because) in teenage talk. – Discourse Markers, eds. A. H. Jucker – Y. Ziv, Amsterdam: John Benjamins, s. 127–146.

Vondráček M., 2008, Diskrétnost řečových jednotek. – Čeština v mluveném korpusu. Studie z korpusové lingvistiky 7, eds. M. Kopřivová – M. Waclawičová, Praha: Nakladatelství Lidové noviny – Ústav Českého národního korpusu, s. 255–261.

Vondráček M., 2015, Jak na částice a citoslovce. – O. Uličný a kol., Preliminária k moderní mluvnici češtiny, Olomouc: FF UP, s. 207–216.

Warchala J., 2003, Kategoria potoczności w języku. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Żydek-Bednarczuk U., 1994, Struktura tekstu rozmowy potocznej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Opublikowane : 2018-10-03


Hoffmannová, J. (2018). „Malá slova“ a jejich podíl na stylu mluvených projevů. Stylistyka, 26, 155-171. Pobrano z https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/s/article/view/41

Jana Hoffmannová  hoffmannova@ujc.cas.cz
Czeska Akademia Nauk w Pradze  Czechia


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0