(Rec.) Ewa Kosowska, Barbara Bokus (red.), Prawda i fałsz w nauce i sztuce, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2020 , 302 s. ISBN 978-83-235-4214-8


Rabiej, S. (2020). (Rec.) Ewa Kosowska, Barbara Bokus (red.), Prawda i fałsz w nauce i sztuce, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2020 , 302 s. ISBN 978-83-235-4214-8. Studia Oecumenica, 20, 429–436. https://doi.org/10.25167/so.2090

Stanisław Rabiej  stanrab@uni.opole.pl
Uniwersytet Opoleski  Polska
http://orcid.org/0000-0003-3677-2128

Ur. 07.09.1959, Zabrze; dziedzina: nauki teologiczne; dyscyplina: teologia;  specjalności: antropologia teologiczna, teologia dogmatyczna, ekumenizm; miejsce pracy: Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny, ul. Drzymały 1 A, 45-342 Opole - profesor nadzwyczajny, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.; studia - Katolicki Uniwersytet Lubelski 1985; dr - Katolicki Uniwersytet Lubelski 1989; dr hab. - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 1998; prof. (tyt.) - 2004; publ.: ponad 100; książki: 15; wypromowanych dr: 10; stanowiska: profesor zwyczajny Uniwersytetu Opolskiego; profesor Uniwersytetu im. Karola w Pradze 2001-2005; prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2005-2008; dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2008-2012; kierownik Studiów Doktoranckich WTUO 2000-2008; kierownik Katedry Badań nad Inteligencją od 2000;kierownik Katedry Jean Monnet (Jean Monnet Chair: Ecumenical ways of reconciliation in Europe (154615 -LLP - 1 - 2009). Realizacja 2009-2014; od 2012 – profesor wizytyjący na Wydziale Artes Liberale Uniwersytetu Warszawskiego; wyróżnienia: nagrody Rektora UO - 1998, 1999, 2006; 2009. Nagroda „Quality” – 2000, 2013; organizacje: Société Francaise D'Etudes Mariales od 1998; 2006-2011 konsultor Rady Ekumenicznej Konferencji Episkopatu Polski; 2008-2012 konsultor Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski; 2008-2012  członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej (Zespół Kierunków Studiów Humanistycznych; 2008-2012 członek Kolegium Dziekanów Wydziałów Teologicznych w Polsce; 2009-2014 Ekspert Watykańskiej Kongregacji  Edukacji Katolickiej ds. Ewaluacji i Promocji Jakości Kształcenia Uniwersytetów i Wydziałów Kościelnych (Expert d’Évaluation de l’Agence du Saint-Siege pour l’Évaluation et la Promotion de la Qualité des Universités et Facultés  Ecclésiastiques - AVEPRO); 2015 – członek Polskiej Akdemii Nauk. Opublikował m.in: Chemins de réconciliation en Europe. I-III Colloque international, Colloquia Theologica 11.12.13, Opole 2010-2015;. Urzeczywistnianie wolności przekonań religijnych i praw z niej wynikających, Ekumenizm i Integracja 25, Opole 2016, ss. 464; Judaica of Opole, Opole 2016; Pobożność ludowa wyrazem religijności na Śląsku, Opole 2016; 119.   Krytyka „kultury wykluczenia” w nauczaniu papieża Franciszka,  w: M. Humeniuk (red.), Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej, Wrocław 2017, s. 64-76; Kaszrut – kształtowanie wrażliwości etycznej, w: B. Bokus (red.), Żywność Kulturowo Przetworzona, Warszawa 2017, s. 43-56; Judaica of Opole; Cmentarz żydowski w Opolu, Opole 2018.
CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Redakcja „Studia Oecumenica” przyjmuje do oceny i publikacji artykuły naukowe oraz recenzje i sprawozdania z konferencji związane z problematyką ekumeniczną, międzyreligijną i z zakresu badań nad procesami integracyjnymi. Opracowanie nie może naruszać praw autorskich osób trzecich (w rozumieniu Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; tekst pierwotny: Dz.U. 1994 r. nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631). Teksty nadesłane do redakcji nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłoszone do publikacji w innych pismach lub wydawnictwach. Zgłaszając tekst, autor wyraża zgodę na: wszelkie zmiany stylistyczne, wynikające z normy językowej oraz normy „Zasady składania tekstu w języku polskim” i dokonywania niezbędnych zmian w układzie treści (w celu zwiększenia czytelności tekstu), a także na wykorzystania go do druku oraz w publikacjach elektronicznych. Autor także przenosi prawa autorskie na Redakcję „Studia Oecumenica”. Jednocześnie wyraża także zgodę na opublikowanie informacji o artykule w bazach naukowych, w tym w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) oraz CEEOL (Central and Eastern European Online Library). Materiały zamieszczone w czasopiśmie „Studia Oecumenica” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić jedynie za zgodą redakcji.