Early Protestant Spirituality


Abstrakt

Wiele aspektów wczesnej duchowości protestanckiej (mamy na uwadze szczególnie XVI stulecie) utrudnia usystematyzowanie jej w kontekście narastającej tendencji analizy tego okresu. Zainteresowanie wczesną duchowością protestancką znacznie wzrosło wśród badaczy w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Konieczna stała się więc selekcja wyników badań. Uwzględnione zostały tylko te, które dotyczą najważniejszych jej wątków i tematów. Zasadniczym celem tego opracowania stało się przedstawienie możliwie jak najbardziej klarownego jej obrazu. Mając to na uwadze, w szesnastowiecznej duchowości protestanckiej wyróżniliśmy następujące rysy: biblijny, chrystocentryczny oraz kościelno-wspólnotowy. W różnych okresach wyróżnione rysy będą się na siebie nakładać. Dlatego zredukowano je do minimum.


Słowa kluczowe

duchowość, protestantyzm, chrystocentryzm, eklezjalność

BALKE W., Calvin and The Theological Trends of His Time, in: Calvinus Reformator: His Contribution to Theology, Church and Society, Potchefstroom: University Press, 1982.

BARTH K., The Theology of John Calvin, Grand Rapids, MI: Eerdrmans 1995.

BOUWSMA W.J., John Calvin. A Sixteenth Century Portrait, Oxford: Oxford University Press 1988.

CANLIS J., Calvin’s Ladder: A spiritual theology of ascent and ascension, Grand Rapids: Eerdmans 2010.

DREYER E.A., BURROWS M.S. (ed.), Minding the Spirit: The Study of Christian Spirituality, Baltimore: Johns Hopkins University Press 2005.

ENGEL M.P., John Calvin’s perspectival anthropology, Atlanta: Scholars Press 1988.

LATINI TH.F., The Church as Mother: The Theme of Union in Christ in Calvin’s and Luther’s Ecclesiology, in: R. WALD HOLDER (ed.), Calvin and Luther: The Continuing Relationship, Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2013, p. 183-201.

LÖWENICH VON W., Theologia crucis, Bologna: Dehoniane 1975.

LUTHER M., Werke. Kritische Gesamtausgabe, H. BÖHLAU U.A. (ed.), Weimar 1883–1980.

MACQUARRIE J., Paths of spirituality, London: Falmer Press 1992.

MIKKONEN J., Luther and Calvin on Paul’s epistle to the Galatians: an analysis and comparison of substantial concepts in Luther’s 1531/35 and Calvin’s 1546/48 commentaries on Galatians, Åbo: Åbo Akademi University Press 2007.

MURALT VON L., SCHMID W. (ed.), Quellen zur Geschicte der Täufer in der Schweiz, Zürich: Theologischer Verlag 1974.

NEUSER W.H., Exercitium pietatis – Calvin’s Interpretation of the Lord’s Prayer, „Acta Theologica Supplementum” 10 (2008), p. 95–107.

RICCA P., Zwingli e gli anabattisti: il dialogo che non c’e stato, „Protestantismo” 40 (1985), p. 1–32.

SHELDRAKE PH., Christian Spirituality and Social Transformation, in: Oxford Research Encyclopaedia of Religion, Oxford: Oxford University Press 2016.

VLIET VAN J., Children of God. The Imago Dei in John Calvin and His Context, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2009.

YEAGO D.S., A Christian, Holy People” Martin Luther on Salvation and the Church, “Modern Theology” 13 (1997) 1, p. 101–120.


Opublikowane : 2019-02-12


Rabiej, S. (2019). Early Protestant Spirituality. Studia Oecumenica, 18, 225-235. https://doi.org/10.25167/SOe/18/2018/225-235

Stanisław Rabiej 
Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3677-2128


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Redakcja „Studia Oecumenica” przyjmuje do oceny i publikacji artykuły naukowe oraz recenzje i sprawozdania z konferencji związane z problematyką ekumeniczną, międzyreligijną i z zakresu badań nad procesami integracyjnymi. Opracowanie nie może naruszać praw autorskich osób trzecich (w rozumieniu Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; tekst pierwotny: Dz.U. 1994 r. nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631). Teksty nadesłane do redakcji nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłoszone do publikacji w innych pismach lub wydawnictwach. Zgłaszając tekst, autor wyraża zgodę na: wszelkie zmiany stylistyczne, wynikające z normy językowej oraz normy „Zasady składania tekstu w języku polskim” i dokonywania niezbędnych zmian w układzie treści (w celu zwiększenia czytelności tekstu), a także na wykorzystania go do druku oraz w publikacjach elektronicznych. Autor także przenosi prawa autorskie na Redakcję „Studia Oecumenica”. Jednocześnie wyraża także zgodę na opublikowanie informacji o artykule w bazach naukowych, w tym w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) oraz CEEOL (Central and Eastern European Online Library). Materiały zamieszczone w czasopiśmie „Studia Oecumenica” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić jedynie za zgodą redakcji.