Ocena tendencji populistycznych w debacie Kościołów chrześcijańskich w Niemczech. Perspektywa teologicznomoralna


Abstrakt

W dialogu ekumenicznym Kościołów chrześcijańskich (katolickim i ewangelickim) kwestia rozwoju tendencji populistycznych jest przedmiotem badań, debat i wspólnych oświadczeń ich najważniejszych przedstawicieli. Ten wspólny głos pokazuje z jednej strony genezę i kierunki rozprzestrzeniania się idei populistycznych, wskazując na wszelkie niebezpieczeństwa dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, z drugiej zaś strony uwydatnia słabości systemu demokratycznego wobec wszelkich nadużyć, polegających na koncentracji kapitału i zachwiania sprawiedliwości społecznej, pomniejszania partycypacji obywateli w procesach decyzyjnych oraz rozwijania, w przypadku Unii Europejskiej, wizji federalistycznych na niekorzyść wspólnoty ojczyzn z dominacją państw mocniej rozwiniętych ekonomicznie-finansowo.


Słowa kluczowe

populizm; ład demokratyczny; dialog ekumeniczny; aksjologia; moralność

Chojnacki Grzegorz. 2019. “Etyka cnót w polityce. Idea społeczeństwa sprawiedliwego w dialogu ekumenicznym Kościołów chrześcijańskich w Niemczech”. Studia Oecumenica 19: 263–274.

Dahrendorf Ralf. 2019. Acht Anmerkungen zum Populismus/Eight remarks on populism. Potsdam-Babelsberg (et al): Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit.

Deutsche Bischofskonferenz. 2019. Dem Populismus widerstehen. Arbeitshilfe zum kirchlichen Umgang mit rechtspopulistischen Tendenzen (Arbeitshilfen Nr. 305). Bonn.

Deutsche Bischofskonferenz, Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland. 2019. Vertrauen in die Demokratie stärken (Gemeinsame Texte 26). Bonn – Hannover.

Kuniński Miłowit. 2004. Demokracja. In Słownik społeczny. Ed. Bogdan Szlachta, 116–132. Kraków: WAM.

Llosa Mario Vargas. 2020. Zew plemienia. Transl. Marzena Chrobak. Kraków: Znak.

Marczewska-Rytko Maria. 2000. Populizm. In Encyklopedia politologii. Vol 4. Ed. Maria Marczewska-Rytko, Edward Olszewski, 289–292. Zakamycze: Kantor Wydawniczy Zakamycze.

Olszyk Sabina. 2007. “Vox populi vox Dei. Teoria populizmu politycznego”. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis 46: 236–247.

Pakulski Jan. 2016. “Ruchy populistyczne i degeneracja elit przywódczych – analiza weberowska”. Zoon politikon 7: 57–74.

Roszkowski Wojciech. 2019. Roztrzaskane lustro. Upadek cywilizacji zachodniej. Kraków: Biały Kruk.

Rudolf Wawrzyniec. 2010. “Koncepcja governance i jej zastosowanie – od instytucji międzynarodowych do niższych szczebli władzy”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 245: 73–82.

Sylwestrzak Andrzej. 2015. Historia doktryn politycznych i prawnych. Warszawa: Wolters Kluwer.


Opublikowane : 2020-12-23


Chojnacki, G. (2020). Ocena tendencji populistycznych w debacie Kościołów chrześcijańskich w Niemczech. Perspektywa teologicznomoralna. Studia Oecumenica, 20, 283–294. https://doi.org/10.25167/so.2200

Grzegorz Chojnacki  grzegorz.chojnacki@usz.edu.pl
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Teologiczny  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9125-8618


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Redakcja „Studia Oecumenica” przyjmuje do oceny i publikacji artykuły naukowe oraz recenzje i sprawozdania z konferencji związane z problematyką ekumeniczną, międzyreligijną i z zakresu badań nad procesami integracyjnymi. Opracowanie nie może naruszać praw autorskich osób trzecich (w rozumieniu Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; tekst pierwotny: Dz.U. 1994 r. nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631). Teksty nadesłane do redakcji nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłoszone do publikacji w innych pismach lub wydawnictwach. Zgłaszając tekst, autor wyraża zgodę na: wszelkie zmiany stylistyczne, wynikające z normy językowej oraz normy „Zasady składania tekstu w języku polskim” i dokonywania niezbędnych zmian w układzie treści (w celu zwiększenia czytelności tekstu), a także na wykorzystania go do druku oraz w publikacjach elektronicznych. Autor także przenosi prawa autorskie na Redakcję „Studia Oecumenica”. Jednocześnie wyraża także zgodę na opublikowanie informacji o artykule w bazach naukowych, w tym w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) oraz CEEOL (Central and Eastern European Online Library). Materiały zamieszczone w czasopiśmie „Studia Oecumenica” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić jedynie za zgodą redakcji.