Troska o pacjentów w fazie umierania i stanie wegetatywnym w niemieckim dialogu ekumenicznym


Abstrakt

W niemieckim dialogu ekumenicznym tematom bioetycznym poświęca się wiele uwagi, zwłaszcza gdy niemieckie prawo państwowe wprowadza nowe uregulowania, wynikające z przemian polityczno-społeczno-kulturowo-ekonomicznych. Przykładem tego jest dokument Kościoła katolickiego i ewangelickiego Chrześcijańskie zabezpieczenie pacjenta (2010), który dzięki merytorycznemu walorowi stanowi pomoc w wyjaśnieniu praw i zarazem odpowiedzialności pacjenta na ostatnim etapie życia, jakim jest umieranie. Integralną częścią omawianego dokumentu jest dołączony formularz, który ułatwia praktyczne ustalenie przez pacjenta zamierzonego przez niego postepowania medycznego, zgodnego z obowiązującym prawem stanowionym i normami moralnymi. Szczególnym wyzwaniem dla oceny procedur medycznych wobec pacjenta jest pojawiający się niekiedy utrwalony stan wegetatywny. Oba Kościoły ustaliły w dokumencie zróżnicowanie swoich stanowisk co do konkretnych procedur medycznych aplikowanych w tym wypadku.


Słowa kluczowe

dialog ekumeniczny, godność pacjenta, umieranie, stan wegetatywny

ANDRES J., Stan wegetatywny, w: A. MUSZALA (red.), Encyklopedia bioetyki. Personalizm chrześcijański, Radom: Polskie Wydawnictwa Encyklopedyczne 2005, s. 527-529.

BARTOSZEK A., Umacnianie nadziei jako istotne zadanie opieki paliatywnej, w: A. REGINEK, G. STRZELCZYK, A. ŻĄDŁO (red.), Omnia tempus habent. Miscellanea theologica Vincentio Myszor quadregesinum annum laboris scientifici celebranti ab amicis, sodalibus discipulisque oblata, Katowice: Wydawnictwo św. Jacka 2009, s. 552-563.

BARTOSZEK A., Umieranie w: A. MUSZALA (red.), Encyklopedia bioetyki. Personalizm chrześcijański, Radom: Polskie Wydawnictwa Encyklopedyczne 2005, s. 609-614.

CHOJNACKI G., Relacyjność osoby ludzkiej. Studium antropologiczno-teologiczne pism Edyty Stein (Teresy Benedykty od Krzyża), Poznań: Pallottinum 2015.

Christliche Patientenvorsorge durch Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Behandlungswünsche und Patientenverfügung. Handreichung und Formular der Deutschen Bischofskonferenz und des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland in Verbindung mit weiteren Mitglieds- und Gastkirchen der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland, Hannover – Bonn – Frankfurt am Main 2010.

DROŻDŻ M., Po stronie życia – o niektórych obszarach dyskusji o eutanazji, w: J. STALA (red.), Życie i śmierć. Wyzwania działalności charytatywnej, Tarnów: Wydawnictwo Polihymnia 2012, s. 341-361.

GALEWICZ W., Czy wartość życia wzrasta wobec bliskiej śmierci?, „Roczniki Filozoficzne” 65 (2017) nr 4, s. 5-21.

HUZAREK T., Integralne rozumienie osoby ludzkiej jako podstawa opieki paliatywnej, „Studia Pelplińskie” (2013), s. 83-99.

JAN PAWEŁ II, Człowiek chory zawsze zachowuje swą godność. Przemówienie do uczestników Międzynarodowego Kongresu Lekarzy Katolickich (20.08.2004), nr 2, w: J. BRUSIŁO (red.), W trosce o życie. Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej, t. II, Tarnów: Biblos 2010, s. 294-300.

KONGREGACJA NAUKI WIARY, Deklaracja o eutanazji Iura et bona, rozdz. IV, w: K. SZCZYGIEŁ (red.), W trosce o życie. Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej, t. I, Tarnów: Biblos 1998, s. 333-339.

KOWALSKI E., Osoba i bioetyka. Zagadnienia biomedyczne dla duszpasterzy i katechetów, Kraków: Homo Dei 2009.

PAPIESKA RADA DS. DUSZPASTERSTWA SŁUŻBY ZDROWIA, Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia, tłum. H. Bzikot, Katowice: Wydawnictwo Św. Jacka 2017.

PIKUŁA N., Etos starości w aspekcie społecznym. Gerontologia dla pracowników socjalnych, Kraków: WAM 2011.

PILICHOWSKI Z., Uporczywa terapia a dobro pacjenta, „Studia Loviciensia 15 (2013), s. 265-275.

STEIN E., Czym jest człowiek? Antropologia teologiczna, tłum. G. Sowiński, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2012.

UMIASTOWSKI J., Uporczywa terapia, w: A. MUSZALA (red.), Encyklopedia bioetyki. Personalizm chrześcijański, Radom: Polskie Wydawnictwa Encyklopedyczne 2005, s. 492-493.

WILCZYŃSKI K., Troska o podmioty opieki paliatywnej w świetle nauczania Kościoła, „Ateneum Kapłańskie” 158 (2012) z. 3, s. 452-466.

WRÓBEL J., Hirntodbestimmung als Todeskriterium, „Studia Moralia” 54 (2016) z. 1, s. 121-135.

Pobierz

Opublikowane : 2018-12-23


Chojnacki, G. (2018). Troska o pacjentów w fazie umierania i stanie wegetatywnym w niemieckim dialogu ekumenicznym. Studia Oecumenica, 18, 281-296. https://doi.org/10.25167/SOe/18/2018/281-296

Grzegorz Chojnacki 
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Teologiczny  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9125-8618


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Redakcja „Studia Oecumenica” przyjmuje do oceny i publikacji artykuły naukowe oraz recenzje i sprawozdania z konferencji związane z problematyką ekumeniczną, międzyreligijną i z zakresu badań nad procesami integracyjnymi. Opracowanie nie może naruszać praw autorskich osób trzecich (w rozumieniu Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; tekst pierwotny: Dz.U. 1994 r. nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631). Teksty nadesłane do redakcji nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłoszone do publikacji w innych pismach lub wydawnictwach. Zgłaszając tekst, autor wyraża zgodę na: wszelkie zmiany stylistyczne, wynikające z normy językowej oraz normy „Zasady składania tekstu w języku polskim” i dokonywania niezbędnych zmian w układzie treści (w celu zwiększenia czytelności tekstu), a także na wykorzystania go do druku oraz w publikacjach elektronicznych. Autor także przenosi prawa autorskie na Redakcję „Studia Oecumenica”. Jednocześnie wyraża także zgodę na opublikowanie informacji o artykule w bazach naukowych, w tym w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) oraz CEEOL (Central and Eastern European Online Library). Materiały zamieszczone w czasopiśmie „Studia Oecumenica” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić jedynie za zgodą redakcji.