Teologia sukcesu: zniekształcenie głównych założeń ewangelikalizmu


Abstrakt

Teologia sukcesu jest zagadnieniem kłopotliwym dla chrześcijaństwa ewangelikalnego i pentekostalnego, co najmniej z dwóch perspektyw. Po pierwsze, z jednej strony wpływa na nauczanie wielu kaznodziei, którzy stosują to podejście teologiczne aby pozyskać nowych wiernych, z drugiej jest bardzo mocno krytykowana przez ważnych teologów ewangelikalnych, którzy ujmują ją jako poważną herezję, zwodzącą wielu chrześcijan. Ponadto, jest przedmiotem głębokich pytań teologicznych podnoszonych z samego jądra wiary chrześcijańskiej i  dotyczących delikatnej równowagi pomiędzy wyzwaniem Jezusa do niesienia krzyża i błogosławieństwami z Kazania na Górze. Najczęstszą ramą badawczą, w której interpretuje się teologię sukcesu jest ujmowanie jej jako zniekształcenie kluczowych założeń teologii ewangelikalnej. Artykuł przedstawia zwięzły zarys teologii sukcesu, dążąc do odpowiedzi na następujące pytania badawcze: Czym jest teologia sukcesu? Jakie są jej korzenie? Jakie są jej kluczowe założenia? Jakie zarzuty są jej stawiane z perspektywy teologii ewangelikalnej? W celu odpowiedzi na powyższe pytania dokonano analizy literatury ewangelikalnej.

           


Słowa kluczowe

teologia sukcesu; ewangelikalizm; ruch lozański; ruch wiary


Opublikowane : 2020-12-23


Kopiec, P. (2020). Teologia sukcesu: zniekształcenie głównych założeń ewangelikalizmu. Studia Oecumenica, 20, 229–243. https://doi.org/10.25167/so.2567

Piotr Kopiec  petrko@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawł II, Wydział Teologii  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Redakcja „Studia Oecumenica” przyjmuje do oceny i publikacji artykuły naukowe oraz recenzje i sprawozdania z konferencji związane z problematyką ekumeniczną, międzyreligijną i z zakresu badań nad procesami integracyjnymi. Opracowanie nie może naruszać praw autorskich osób trzecich (w rozumieniu Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; tekst pierwotny: Dz.U. 1994 r. nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631). Teksty nadesłane do redakcji nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłoszone do publikacji w innych pismach lub wydawnictwach. Zgłaszając tekst, autor wyraża zgodę na: wszelkie zmiany stylistyczne, wynikające z normy językowej oraz normy „Zasady składania tekstu w języku polskim” i dokonywania niezbędnych zmian w układzie treści (w celu zwiększenia czytelności tekstu), a także na wykorzystania go do druku oraz w publikacjach elektronicznych. Autor także przenosi prawa autorskie na Redakcję „Studia Oecumenica”. Jednocześnie wyraża także zgodę na opublikowanie informacji o artykule w bazach naukowych, w tym w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) oraz CEEOL (Central and Eastern European Online Library). Materiały zamieszczone w czasopiśmie „Studia Oecumenica” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić jedynie za zgodą redakcji.