Ecumenical ambiguities: The case of the Ecumenical Association of Third World Theologians


Abstrakt

Jedna z głównych teologicznych diagnoz dotyczących współczesnego chrześcijaństwa stwierdza przesuwanie się jego centrum na tzw. globalne Południe. Trend ten znajduje swe odzwierciedlenie w postulacie tzw. zmiany epistemologicznej, która podkreśla konieczność stosowania endemicznych pojęć i kategorii w teologizowaniu. Wpływa również na ruch ekumeniczny, w którym coraz większe znaczenie mają Kościoły i organizacje spoza świata zachodniego. W ocenie tego zjawiska zaznacza się ambiwalencja. Z jednej strony zwiększa ono dynamiczność ekumenizmu, z drugiej jednak niesie niebezpieczeństwo inkluzywnego modelu ekumenizmu, w którym dialog wewnątrzchrześcijański zmienia się w dialog międzyreligijny, a chrześcijaństwo traci swą wyjątkowość. Artykuł przedstawia główne kierunki teologiczne rozwijane przez Ekumeniczne Stowarzyszenie Teologów Trzeciego Świata, organizację, która stanowi wyraźny przykład wspomnianej ambiwalencji. Prezentacja koncentruje się przede wszystkim na krytyce tzw. paradygmatu postreligijnego, który formułowany jest przez stowarzyszenie.


Słowa kluczowe

EATWOT; teologia, ekumenizm; globalne Południe; religijny; postreligijny

BOSCH D.J., Transforming Mission. Paradigm Shifts in Theology of Mission, Maryknoll: Orbis Book 2011.

BROWN M., Tensions in Christian Ethics. An Introduction, London: SPCK 2010.

CASTELLS M., Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis 2003.

EATWOT’S INTERNATIONAL THEOLOGICAL COMMISSION, Towards a Post-Religional Paradigm. EATWOT’s Latin American Consultation on Religion, “Voices from the Third World” 35 (2012) 1, p. 261-273.

ELLIOTT A., Koncepcje Ja, Warszawa: Wydawnictwo SIC 2007.

ESTERMANN J., Südwind: Kontextuelle nicht-abendländische Theologien im globalen Süden, Münster: Lit Verlag 2017.

GIDDENS A., The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Society, Stanford: University Press 1992.

HESSELGRAVE D.J., Contextualization of Theology, in: W.A. ELWELL (ed.), Evangelical Dictionary of Theology, Grand Rapids: Baker Academy 2007, p. 294-295.

IRARRAZAVAL D., A New World and Our Theologies: President’s Report, “Voices from the Third World” 39 (2006) 2, p. 7-16.

KAMPHAUSEN E., ‘African Cry’. Anmerkungen zur Entstehungsgeschichte einer kontextuellen Befreiungstheologie in Africa, in: K. KOSCHORKE, J.H. SCHJØRRING (ed.), African Identities and World Christianity in the Twentieth Century, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2005, p. 77-100.

KOWALAK W., Pojęcie misji przed Soborem Watykańskim II, „Nurt SVD” (2016) 2, p. 8-25.

MULLER R.A., The Study of Theology: From Biblical Interpretation to Contemporary Formulation, Grand Rapids: Zondervan 1991.

SEARCH FOR A NEW JUST WORLD ORDER: CHALLENGES TO THEOLOGY, Final Statement of the Fourth Assembly of EATWOT, “Voices from the Third World” 22 (1999) 2, p. 199-214.

VIGIL J.M., The Crisis of Religious Life in Europe, a Call to Religious Life World Wide, “Voices from the Third World” (“Theology for Another Possible World”) 28 (2005) 1, p. 112-127.

WEST G., The Bible and the Poor: a New Way of Doing Theology, in: CH. ROWLAND (ed.), The Cambridge Companion to Liberation Theology, Cambridge: University Press 1999, p. 129-152.


Opublikowane : 2019-02-11


Kopiec, P. (2019). Ecumenical ambiguities: The case of the Ecumenical Association of Third World Theologians. Studia Oecumenica, 18, 41-52. https://doi.org/10.25167/SOe/18/2018/41-52

Piotr Kopiec 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0581-0737


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Redakcja „Studia Oecumenica” przyjmuje do oceny i publikacji artykuły naukowe oraz recenzje i sprawozdania z konferencji związane z problematyką ekumeniczną, międzyreligijną i z zakresu badań nad procesami integracyjnymi. Opracowanie nie może naruszać praw autorskich osób trzecich (w rozumieniu Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; tekst pierwotny: Dz.U. 1994 r. nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631). Teksty nadesłane do redakcji nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłoszone do publikacji w innych pismach lub wydawnictwach. Zgłaszając tekst, autor wyraża zgodę na: wszelkie zmiany stylistyczne, wynikające z normy językowej oraz normy „Zasady składania tekstu w języku polskim” i dokonywania niezbędnych zmian w układzie treści (w celu zwiększenia czytelności tekstu), a także na wykorzystania go do druku oraz w publikacjach elektronicznych. Autor także przenosi prawa autorskie na Redakcję „Studia Oecumenica”. Jednocześnie wyraża także zgodę na opublikowanie informacji o artykule w bazach naukowych, w tym w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) oraz CEEOL (Central and Eastern European Online Library). Materiały zamieszczone w czasopiśmie „Studia Oecumenica” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić jedynie za zgodą redakcji.