Zastosowanie kategorii braterstwa do ekumenizmu oddolnego na podstawie encykliki Papieża Franciszka Fratelli tutti


Abstrakt

Chociaż encyklika Papieża Franciszka Fratelli tutti nie mówi wprost o ekumenizmie, to jednak rozwijana w niej kategoria braterstwa może i powinna mieć zastosowanie w ruchu ekumenicznym, szczególnie w kontaktach oddolnych chrześcijan z różnych Kościołów. Ekumenizm odgórny, tj. dialogi doktrynalne oraz spotkania przywódców kościelnych same w sobie – choć konieczne – nie są w stanie doprowadzić do skutecznego pojednania chrześcijan żyjących w różnych Kościołach i Wspólnotach kościelnych. Zaproponowany przez Papieża Franciszka klucz hermeneutyczny w postaci kategorii braterstwa ma zastosowanie szersze, niż relacje ekumeniczne. W artykule prześledzone zostają wyznaczniki tej kategorii oraz jej możliwa aplikacja do ruchu ekumenicznego. Podany zostaje także przykład udanego zastosowania idei braterstwa w działalności Międzynarodowej Wspólnoty Ekumenicznej.


Słowa kluczowe

encyklika Fratelli tutti; braterstwo; ekumenizm; Międzynarodowa Wspólnota Ekumeniczna

Benedict XVI. 2009. Encyclical Letter Caritas in Veritate. Vatican: Liberia Editrice Vaticana.

Francis. 2013. Evangelii Gaudium. Apostolic Exhortation on the Proclamation of the Gospel in Today’s World. Dublin: Veritas Publications.

Francis. 2020. Encyclical Letter Fratelli Tutti on Fraternity and Social Friendship. Vatican: Liberia Editrice Vaticana.

International Ecumenical Fellowship. 2007. On Eucharistic Sharing: A Statement of the International Ecumenical Fellowship (IEF) (21.11.2020). http://www.koed.hu/nation/sharing.pdf.

International Ecumenical Fellowship. 2009. Fribourg Statement of the International Ecumenical Fellowship. In Living Today the Church of Tomorrow. Forty Years of the International Ecumenical Fellowship. Ed. Kate Davson, Szabolcs Nagypál, 29. Brussels – Rye – Budapest: International Ecumenical Fellowship.

John Paul II. 1979. Encyclical Letter “The Redeemer of Man” (20.11.2020). http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis.html.

Kantyka Przemysław. 2006–2007. “Międzynarodowa Wspólnota Ekumeniczna – International Ecumenical Fellowship”. Roczniki Teologiczne KUL 53–54 fasc. 7: 297–301.

Kopiec Piotr. 2015. Odpowiedzialny ekumenizm. Przykład międzynarodowej wspólnoty ekumenicznej. In Ekumenizm dla ewangelizacji. Ed. Przemysław Kantyka, Sławomir Pawłowski, 145–161. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Second Vatican Council. 1964. Decree on ecumenism “Unitatis redintegratio” (20.11.2020). http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19641121_unitatis-redintegratio_en.html.


Opublikowane : 2020-12-23


Kantyka, P. (2020). Zastosowanie kategorii braterstwa do ekumenizmu oddolnego na podstawie encykliki Papieża Franciszka Fratelli tutti. Studia Oecumenica, 20, 7–16. https://doi.org/10.25167/so.3054

Przemysław Kantyka 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6571-7833


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Redakcja „Studia Oecumenica” przyjmuje do oceny i publikacji artykuły naukowe oraz recenzje i sprawozdania z konferencji związane z problematyką ekumeniczną, międzyreligijną i z zakresu badań nad procesami integracyjnymi. Opracowanie nie może naruszać praw autorskich osób trzecich (w rozumieniu Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; tekst pierwotny: Dz.U. 1994 r. nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631). Teksty nadesłane do redakcji nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłoszone do publikacji w innych pismach lub wydawnictwach. Zgłaszając tekst, autor wyraża zgodę na: wszelkie zmiany stylistyczne, wynikające z normy językowej oraz normy „Zasady składania tekstu w języku polskim” i dokonywania niezbędnych zmian w układzie treści (w celu zwiększenia czytelności tekstu), a także na wykorzystania go do druku oraz w publikacjach elektronicznych. Autor także przenosi prawa autorskie na Redakcję „Studia Oecumenica”. Jednocześnie wyraża także zgodę na opublikowanie informacji o artykule w bazach naukowych, w tym w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) oraz CEEOL (Central and Eastern European Online Library). Materiały zamieszczone w czasopiśmie „Studia Oecumenica” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić jedynie za zgodą redakcji.