Towards common Christian response to the anthropological challenges? Pope’s Francis encyclical letter Laudato si’ and the Justice, Peace and Integrity of Creation programme of the World Council of Churches


Abstrakt

Artykuł zawiera porównanie sposobu formułowania wyzwań stawianych przez i stojących przed chrześcijańską antropologią teologiczną tak w katolickim ujęciu papieża Franciszka w Laudato si’, jak i z dokumentami składającymi się na program Światowej Rady Kościołów Sprawiedliwość, pokój i integralność stworzenia. Diagnozowane wyzwania dotyczą przede wszystkim ochrony życia ludzkiego przed niebezpieczeństwem bezpośrednim oraz – w szerszym zakresie – ochrony środowiska naturalnego jako niezbędnego do podtrzymania życia, w tym życia ludzkiego na Ziemi. Wiele zagrożeń, przed jakimi staje dziś ludzkość, ma swe źródło w wypaczeniu pojmowania człowieka jako stworzenia Bożego obdarzonego niezbywalną godnością, z której wynikają przyrodzone mu prawa. Dla przezwyciężenia redukcjonistycznej wizji człowieka potrzebne jest „nawrócenie antropologiczne”. Drogę pokonania zagrożeń wskazuje też koncepcja „ekonomii życia” rozwijana w dokumentach ŚRK.


Słowa kluczowe

antropologia teologiczna; homo oeconomicus; antropocentryzm; ekonomia życia

ARROW K.J., Discounting, Morality, and Gaming, in: K.J. ARROW, P.R. PORTNEY, J.P. WEYANT (ed.), Discounting and Intergenerational Equity, Washington: RFF Press 1999.

BAUDRILLARD J., The Consumer Society. Myths and Structures, Los Angeles – London – New Delhi: Sage Publications 1999.

BENEDICT XVI, Address in the Bundestag, 22nd Sept. 2011 [Iter apostolicum in Germaniam: ad Berolinensem foederatum coetum oratorum], “Acta Apostlicae Sedis” 103 (2011), p. 663–669.

BENEDICT XVI, Caritas in veritate. Encyclical Letter on Integral Human Development in Charity and Truth, London: Catholic Truth Society 2009.

CONGREGATION FOR THE DOCTRINE OF FAITH, Quaestio de abortu, “Acta Apostlicae Sedis” 66 (1974), p. 730–747.

FAITH AND ORDER COMMISSION OF THE WORLD COUNCIL OF CHURCHES, Christian Perspectives on Theological Anthropology. A Faith and Order Study Document (Faith and Order Paper 199), Geneva: WCC Publications 2005.

FRANCIS, Laudato si’. Encyclical Letter on Care for Our Common Home, London: Catholic Truth Society 2015.

GREENAWAY K., Transformative Spirituality: a spirituality of encounter, in: World Council of Churches Pilgrimage of Justice and Peace, https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/spiritual-life/transformative-spirituality-a-spirituality-of-encounter (18.09.2018).

JOHN PAUL II, Centesimus annus. Encyclical Letter on the Hundredth Anniversary of Rerum Novarum, London: Catholic Truth Society 1991.

ROGACIN W., Jeden procent populacji ma prawie tyle pieniędzy, co... pozostałe 99 procent, http://www.polskatimes.pl/artykul/3720682,jeden-procent-populacji-ma-prawie-tyle-pieniedzy-co-pozostale-99-procent,id,t.html (19.09.2018).

SEDLÁČEK T., Ekonomia dobra i zła. W poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street, Warszawa: Studio EMKA 2012.

Sustainable Growth – a Contradiction in Terms?: Economy, Ecology and Ethics After the Earth Summit: Report of the Visser 't Hooft Memorial Consultation, The Ecumenical Institute, Château de Bossey, June 14–19, Genevea: Visser 't Hooft Endowment Fund for Leadership Development 1993.

TULLOCH P., Globalization: Blessing or Curse? Buzz-word or Swear-word?, in: J. DE SANTA ANA (ed.), Sustainability and Globalization, Geneva: WCC Publications 1998.

WILSON F., Sustainability, Full Employment and Globalization. Contradictions or Complements, in: J. DE SANTA ANA (ed.), Sustainability and Globalization, Geneva: WCC Publications 1998.

WORLD COUNCIL OF CHURCHES, AGAPE – Alternative Globalization Addressing People and Earth. A Background Document, Geneva: WCC Publications 2005.

WORLD COUNCIL OF CHURCHES, Together on the Way. Official report of the eight assembly of the World Council of Churches, D. KESSLER (ed.), Geneva: WCC Publications 1999.

WORLD COUNCIL OF CHURCHES, Economy of Life, Justice, and Peace for All: A Call to Action, in: R.R. MSHANA, A. PERALTA (ed.), Economy of Life. Linking Poverty, Wealth ad Ecology, Geneva: WCC Publications 2015.

WORLD COUNCIL OF CHURCHES, International Financial Transformation for the Economy of Life, 2012, http://www.ekklesia.co.uk/files/sao_paulo_statement.pdf (12.09.2018).


Opublikowane : 2019-02-11


Kantyka, P. (2019). Towards common Christian response to the anthropological challenges? Pope’s Francis encyclical letter Laudato si’ and the Justice, Peace and Integrity of Creation programme of the World Council of Churches. Studia Oecumenica, 18, 25-40. https://doi.org/10.25167/SOe/18/2018/25-40

Przemysław Kantyka 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6571-7833


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Redakcja „Studia Oecumenica” przyjmuje do oceny i publikacji artykuły naukowe oraz recenzje i sprawozdania z konferencji związane z problematyką ekumeniczną, międzyreligijną i z zakresu badań nad procesami integracyjnymi. Opracowanie nie może naruszać praw autorskich osób trzecich (w rozumieniu Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; tekst pierwotny: Dz.U. 1994 r. nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631). Teksty nadesłane do redakcji nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłoszone do publikacji w innych pismach lub wydawnictwach. Zgłaszając tekst, autor wyraża zgodę na: wszelkie zmiany stylistyczne, wynikające z normy językowej oraz normy „Zasady składania tekstu w języku polskim” i dokonywania niezbędnych zmian w układzie treści (w celu zwiększenia czytelności tekstu), a także na wykorzystania go do druku oraz w publikacjach elektronicznych. Autor także przenosi prawa autorskie na Redakcję „Studia Oecumenica”. Jednocześnie wyraża także zgodę na opublikowanie informacji o artykule w bazach naukowych, w tym w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) oraz CEEOL (Central and Eastern European Online Library). Materiały zamieszczone w czasopiśmie „Studia Oecumenica” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić jedynie za zgodą redakcji.