Economic and Environmental Studies is an online international, English-language scientific journal that welcomes research papers, review articles and scientific communications with special emphasis on issues regarding economics and the environment. Today’s world faces various challenges related to unsustainable development. Research as well as development of policies and instruments are needed to deal with these challenges. The journal provides an international forum for discussion among different disciplines such as economics, environmental studies, social studies and related fields.

 
 

Tytułowe „forum rodziny" wskazuje na podwójną misję czasopisma: centralny punkt, miejsce na przecięciu głównych arterii komunikacyjnych oraz skład sądu właściwy do rozstrzygnięcia sprawy. Misją czasopisma jest stworzenie platformy wymiany poglądów dotyczących istotnych kwestii związanych z rodziną, nie pomijając zagadnień kontrowersyjnych i trudnych. Chodzi o zainicjowanie i rozwijanie debaty o najistotniejszych kwestiach dotykających rodziny, a tym samym o współpracę w urzeczywistnianiu humanistycznego ideału wspólnej troski wszystkich nauk o dobro podstawowego środowiska życia człowieka, jakim jest rodzina.

 
 

Liturgia Sacra jest półrocznikiem Instytutu Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego i ukazuje się nieprzerwanie od 1995 roku. Na przestrzeni lat czasopismo stało się ważną platformą wymiany myśli naukowej ekspertów z dziedziny liturgii, muzyki i sztuki sakralnej oraz zyskało uznanie w wielu ośrodkach naukowych zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.


Czasopismo istnieje od 1995 i znajduje się na liście czasopism punktowanych MEiN. W opublikowanym dn. 9 lutego 2021 r. wykazie czasopism MEiN czasopismu przyznano  40 punktów. 


Uprzejmie informujemy P.T. Autorów, że przewidywany średni czas procedowania nadesłanych tekstów wynosi 180 dni. Z ważnych powodów Redakcja zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego okresu.

 
 

Czasopismo „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” (OSAP) jest półrocznikiem ukazującym się w wersji papierowej i od 2022 roku wyłącznie w wersji online, prezentującym w wolnym dostępie, na platformie Open Journal Systems (OJS) artykuły naukowe i glosy przygotowane zgodnie z obowiązującymi standardami etyki publikacji oraz poddawane procesowi double blind review. W czasopiśmie są publikowane także recenzje i sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych. Czasopismo jest wydawane nieprzerwanie od 2003 roku, od 2012 roku jako kwartalnik, natomiast od 2022 jako półrocznik. Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach: AmeliCA, CEJSH, CEEOL, DOAJ, Index Copernicus, POL-Index, The Norwegian Register for Scientific Journals i ERIH PLUS. Redakcja przyjmuje oryginalne opracowania przygotowane zgodnie z wymaganiami redakcyjnymi. W czasopiśmie obowiązuje bibliografia i przypisy w stylu Chicago. 


Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych liczba punktów za publikację w "Opolskich Studiach Administracyjno - Prawnych" wynosi 40

 
 

Border and Regional Studies (wcześniej: Pogranicze. Polish Borderlands Studies) to recenzowany kwartalnik naukowy, wydawany w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Profil kwartalnika odnosi się do studiów nad granicami, pograniczami i regionami oraz procesów i zjawisk, na które wpływ ma powstawanie i znoszenie granic. Ze względu na interdyscyplinarny charakter studiów granicznych, w czasopiśmie publikują politolodzy, socjolodzy, geografowie, historycy, ekonomiści i przedstawiciele innych dyscyplin z nauk społecznych i humanistycznych.


Recenzujemy i publikujemy teksty w języku angielskim.

 
 

„Prace Germanistyczne/Germanistische Werkstatt” to naukowe czasopismo germanistyczne wydawane od roku 1999 przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego, a od roku 2019 przez Katedrę Języka Niemieckiego i Katedrę Literatury Niemieckojęzycznej. Na jego łamach wyniki swych badań prezentowali znani germaniści z kraju i zagranicy. Do kręgu Autorów publikujących w roczniku należą jednak przede wszystkim młodzi naukowcy. W „Pracach Germanistycznych/Germanistische Werkstatt” publikowane są rozprawy naukowe, recenzje, sprawozdania. Do druku przyjmowane są publikacje wyłącznie w języku niemieckim.  Czasopismo ukazuje się raz do roku w Wydawnictwie Uniwersytetu Opolskiego Sp. z o.o.

 
 

Periodyk naukowy Scriptura Sacra jest rocznikiem poświęconym studiom biblijnym o szerokim spektrum badawczym. Publikują w nim zarówno bibliści, jak i teolodzy biblijni. Czasopismo powstało w 1997 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego w jego trzecim roku istnienia. Pierwszym redaktorem naczelnym był ks. prof. Janusz Maria Czerski i to on wyznaczył pierwotny charakter tego czasopisma. Abp Alfons Nossol w przedmowie do pierwszego numeru pisał, iż periodyk ten „będzie prezentował wyniki badań i studiów z zakresu Starego i Nowego Testamentu, recenzje i bibliografie biblijne”.

 
 

Redakcja „Studia et Documenta Slavica” postanowiła zawiesić wydawanie czasopisma i wznowienie jego wydawania uzależnia od decyzji MNiE.

 
 

"Studia Krytyczne" [Critical Studies] (ISSN 2450-9078) to dwujęzyczne, polsko-angielskie internetowe czasopismo typu open access, które rygorystycznie stosuje zasadę peer-review i publikuje oryginalne artykuły przekrojowe z zakresu nauk społecznych i humanistyki. 


Misją czasopisma jest rozprzestrzenianie świeżych perspektyw i niekonwencjonalnych idei, a także publikowanie tekstów doświadczonych akademiczek i akademików oraz młodych badaczek i badaczy. 


Studia Krytyczne są indeksowane w następujących bazach: Arianta, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

 
 

Czasopismo „Studia Miejskie” stanowi forum wymiany poglądów, doświadczeń i wyników badań naukowych między specjalistami z zakresu ekonomiki miasta, urbanistami, geografami miast, socjologami miast, a także z innych dyscyplin, którym bliskie są problemy obszarów miejskich.

 
 

„Studia Oecumenica” to rocznik wydawany przez Redakcję Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Czasopismo ukazuje się od 2001 r. Publikowane są w nim artykuły o tematyce ekumenicznej i międzyreligijnej, a także z zakresu badań nad procesami integracyjnymi w wymiarze społeczno-religijnym. Podlegają one procedurze recenzyjnej double blind. Oprócz tego każdy numer zawiera także recenzje i omówienia ekumenicznych nowości wydawniczych. Czasopismo jest indeksowane m.in. w ERIH Plus oraz międzynarodowych bazach czasopism naukowych: CEJSH i CEEOL. Zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r., za naukowe publikacje w roczniku „Studia Oecumenica” przyznaje się 70 punktów. Numery wydane przed 2011 r. dostępne są na stronie: http://studiaoecumenica.uni.opole.pl/

 
 

Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego jest półrocznikiem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, który ukazuje się od 1968 roku. Na przestrzeni lat czasopismo stało się ważną platformą wymiany myśli naukowej ekspertów z obszaru nauk teologicznych i historii Kościoła oraz nauk pokrewnych, zwłaszcza religiologii, filozofii, prawa kanonicznego, sztuki religijnej, pedagogiki religii, psychologii religii, kulturoznawstwa, socjologii religii, badań dotyczących pogranicza. Czasopismo zyskało uznanie w wielu ośrodkach naukowych w Polsce i poza jej granicami i publikuje teksty w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim i włoskim. W półroczniku ukazują się artykuły naukowe, podlegające procedurze recenzyjnej. W odrębnej rubryce są publikowane recenzje i omówienia książek, wspomnienia, sprawozdania i inne materiały, które nie podlegają ocenie recenzentów.

 
 

 „Stylistyka” to międzynarodowy rocznik naukowy założony w 1992 r. przez prof. dra hab. Stanisława Gajdę. Od 2018 r. redaktorem naczelnym jest dr hab. Marzena Makuchowska, profesor UO. „Stylistyka” publikuje teksty poświęcone badaniom nad stylami funkcjonalnymi języków etnicznych. Czasopismo znajduje się na liście MNiSW z 2021 roku (100 punktów).


Czasopismo ukazuje się w formie drukowanej i on-line – na platformie Open Journal Systems (OJS) na zasadach otwartego dostępu. „Stylistyka” jest indeksowana w następujących bazach: CEJSH, CEEOL, Index Copernicus, ERIH PLUS. Publikowane teksty są przygotowywane zgodnie z zasadami norm etycznych i dobrymi praktykami publikacyjnymi oraz poddawane są recenzowaniu metodą double-blind peer review .


Częstotliwość ukazywania się 


Czasopismo jest rocznikiem.


Termin zgłaszania artykułów do publikacji upływa 30 listopada roku poprzedzającego rok wydania tomu. Aby uzyskać więcej informacji zobacz poniżej: „Aktualności” – „Harmonogram wydawniczy”.


Polityka swobodnego dostępu    


Nasze czasopismo ukazuje się w wolnym dostępie (open access). Oznacza to, że cała zawartość czasopisma jest dostępna nieodpłatne dla użytkowników, w tym instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać pełen tekst każdego z artykułów, jak również publikować do niego odnośniki bez uzyskiwania zgody wydawcy czy autora.


Opłaty za publikację


Czasopismo „Stylistyka” nie pobiera opłat za publikację artykułu.