Lexikální prostředky a styl nové české literatury


Abstrakt

The paper deals with the complexity of stylistic markers of words and with the employment of these markers for aesthetic purposes and effects in several works of modern Czech literature. There is a distinctive tendency in the Czech prose to combine lexical devices with dissimilar, often antagonistic stylistic markers (formal and colloquial, archaic and new, polite and vulgar etc.). The main part of the paper includes short analyses of selected texts that operate with lexical devices in such a way. In 1920s, Vladislav Vanèura was a pioneer of this stylistic technique. In the last decades, novels and short stories by Ota Pavel, Jiøí Gruša or Petra Hùlová represent outstanding examples of achieving significant effects by contrasting words with antagonistic stylistic markers.


Čechová M., Krčmová M., Minářová E., 2008, Současná stylistika, Praha.

Fišer Z., 1994, Dotazník aneb modlitba za jedno město a přítele. – Slovník české prózy 1945–1994, Dokoupil B., Zelinský M., eds., Ostrava, s. 93–95.

Homoláč J., Mrázková K., 2014, K stylistickému hodnocení jazykových prostředků, zvláště lexikálních, „Slovo a slovesnost“ 75, č. 1, s. 3–38.

Jedličková A., 1992, Ota Pavel: Smrt krásných srnců (1971). – Česká literatura 1945–1970. Interpretace vybraných děl, Praha, s. 411–422.

Kochová P., Opavská Z., 2016, Akademický slovník spisovné češtiny, „Naše řeč“ 99, č. 2, s. 57–83.

Kosková, H., 1996, Hledání ztracené generace, Jinočany.

Kožmín Z., 1968, Styl Vančurovy prózy, Brno.

Lišková M., 2013, Způsob označování stylové příznakovosti ve výkladovém slovníku, „Jazykovědné aktuality“ 50, č. 3 a 4, s. 154–158.

Lišková M., 2015, Problematika vymezení pojmů archaismus a historismus, „Jazykovědné aktuality“ 52, č. 3 a 4, s. 102–116.

Macurová A., 1981, Výstavba a smysl Vančurova Rozmarného léta, Praha.

Mareš P., 2012, Nejen jazykem českým. Studie o vícejazyčnosti v literatuře, Praha.

Mukařovský J., 1948, O jazyce básnickém (1940) – Mukařovský J., Kapitoly z české poetiky I, Praha, s. 78–128

Opavská Z., Kochová P., 2013, Stylistická charakteristika lexikálních jednotek v českých výkladových slovnících, „Jazykovědné aktuality“ 50, č. 3 a 4, s. 141–147.

Spitzmüller J., 2013, Graphische Variation als soziale Praxis. Eine soziolinguistische Theorie skripturaler ›Sichtbarkeit‹, Berlin – Boston.

Stich A., 1975, K obecné češtině v současné krásné próze (Ota Pavel), „Naše řeč“ 58, č. 4, s. 215–223.

Trávníček J., 1993, Jiří Gruša: Dotazník aneb Modlitba za jedno město a přítele (1975). – Holý J. a kol., Český Parnas. Literatura 1970–1990 (Interpretace vybraných děl 60 autorů). Praha, s. 102–107.

Opublikowane : 2018-10-03


Mareš, P. (2018). Lexikální prostředky a styl nové české literatury. Stylistyka, 26, 173-181. https://doi.org/10.25167/Stylistyka26.2017.11

Petr Mareš  petr.mares@ff.cuni.cz
Uniwersytet Karola w Pradze  Czechia


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0