POZNAWCZY I NARRACYJNO-DYSKURSYWNY WYMIAR SŁOWA A MODEL DEFINICJI (NA PRZYKŁADZIE ŚMIECI I FORMACJI POKREWNYCH)Abstrakt

The subject of the article is the problem of describing the meaning of a word as a symbolic entity that is considered in the context of the requirements of modern lexicography. The analysis of the selected family words in terms of the cognitive, narrative and discursive aspects are intended to release the role of words as “node access” to the conceptual framework in accordance with the cognitive approach to semantics. The author also considers which model of the definition could best reflect the appropriate aspects of the word. The results of the contextual analysis included in the discursive frame enrich the cognitive dimension of the definition of the linguistic category. They reveal the existential experience of people, their perception and evaluation, that is, different domains interact in the conceptualization, which lies not so much in a single word, but in its discursive relationships with others


Bartmiński J., Tokarski R., red., 1993, O definicjach i definiowaniu, Lublin.

Bauman Z., 2012, To nie jest dziennik, tłum. M. Zawadzka, Kraków.

Chlebda W., 2016, W stronę optymalizacji słownikowego objaśniania znaczeń, „Stylistyka”, t. XXV, s. 319-336.

Filar D., 2013, Narracyjne aspekty językowego obrazu świata. Interpretacja marzenia we współczesnej polszczyźnie, Lublin.

Fillmore Ch. J., 1985, Frames and the Semantics of Understanding, „Quaderni di Semantica”, vol. VI, nr 2, s. 222-254.

Foucault M., 1977, Archeologia wiedzy, tłum. A. Siemek, Warszawa.

Lakoff G., 2011, Kobiety, ogień i rzeczy niebezpieczne. Co kategorie mówią nam o umyśle?, tłum. M. Buchta, A. Kotarba, A. Skucińska, red. E. Tabakowska, Kraków.

Langacker R. W., 2005, Wykłady z gramatyki kognitywnej. Lublin 2001, tłum. H. Kardela, Lublin.

Langacker R.W., 2009, Gramatyka kognitywna. Wprowadzenie, tłum. E. Tabakowska i in., Kraków.

Maciąg M., 2012, Dyskurs ekologiczny w debacie publicznej, Zielona Góra.

Palmer G., 1996, Toward a Theory of Cultural Linguistics, Austin.

Schank, R. C., Abelson R. P., 1977, Scripts, plans, goals, and understanding: An inquiry into human knowledge, Hillsdale, N.J.

Szczepankowska I., 2010, Wyraz jako kategoria prototypowa w opisie lingwistycznym i w świadomości użytkowników języka polskiego, – Słowa – kładki, na których spotykają się ludzie różnych światów, red. I. Burkacka, R. Pawelec, D. Zdunkiewicz-Jedynak, s. 87-97.

Szczepankowska I., 2011, Semantyka i pragmatyka językowa. Słownik podstawowych pojęć z zadaniami i literaturą przedmiotu, Białystok.

Szczepankowska I., 2013, Człowiek – język – wizja świata w poezji Wisławy Szymborskiej. Studia semantyczne, Białystok.

Szczepankowska I., 2014, Integracyjny wymiar współczesnej analizy dyskursu w świetle prac językoznawczej szkoły francuskiej, „Stylistyka”, t. XXIII, s. 31-48.

Taylor J. R., 2007, Gramatyka kognitywna, tłum. M. Buchta, Ł. Wiraszka, red. E. Tabakowska, Kraków.

Wierzbicka A., 2006, Semantyka: jednostki elementarne i uniwersalne, tłum. A. Głaz, K. Korżyk, R. Tokarski, Lublin.
Pobierz

Opublikowane : 2018-10-03


Szczepankowska, I. (2018). POZNAWCZY I NARRACYJNO-DYSKURSYWNY WYMIAR SŁOWA A MODEL DEFINICJI (NA PRZYKŁADZIE ŚMIECI I FORMACJI POKREWNYCH). Stylistyka, 26, 51-69. Pobrano z https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/s/article/view/23

Irena Szczepankowska  irsz@poczta.fm
Profesor w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku.  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0