Benedykt XVI i jego dialog z prawosławiem rosyjskim


Abstrakt

Głównym motywem otwarcia Benedykta XVI na dialog z prawosławiem rosyjskim było pragnienie rozwoju dotychczasowych efektów wspólnego porozumienia. Mając na uwadze skalę wymogów w procesie relacji dwustronnych a zarazem niezbędną potrzebę wspólnego dialogu, papież głęboko wspierał jego kontynuację, ponieważ odstąpienie od powziętej niegdyś jedynie słusznej decyzji oznaczałoby zahamowanie procesu zbliżenia, jak również rodzaj cofnięcia się w mroczną przeszłość. Przy tym Benedykt XVI nie ulegał wizji zjednoczenia z prawosławiem rosyjskim w oparciu o uproszczone środki, szczególnie natury praktycznej, które mogłyby podważyć autorytet Kościoła, ale osobistą postawą i rzeczywistym zaangażowaniem kształtował autentyczną przestrzeń do budowania żywych oraz wiarygodnych relacji partnerskich.


Słowa kluczowe

papież Benedykt XVI, prawosławie rosyjskie, dialog, zbliżenie, wymiana

BENEDYKT XVI, Przesłanie do uczestników X Sympozjum Chrześcijan Katolików i Prawosławnych, http://www. opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt _xvi/przemowienia/kat_prawosl_12092007.html ( 20.02.2017).

BIELECKI T., Abp Kondrusiewicz jedzie do Mińska, http://wyborcza.pl/1,75399,4510311.html (28.02.2017).

DONAJ Ł., CYWONIUK J., Jan Paweł II i Benedykt XVI a dialog katolicko-prawosławny. Przyczynek do dyskusji, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 4 (2010), s. 61-84.

Ekumenizm na świecie. Rozwijać dialog prawosławno-katolicki, http://www. ekumenizm.pl/ekumenizm /na-świecie/rozwijac-dialog-prawoslawno-katolicki/ (22.02.2017).

ENGELGARD J., Prawosławny sojusznik Watykanu, w: A. MELLER, J. RAK (red.), Perspektywy pojednania polsko-rosyjskiego. Wizyta patriarchy Cyryla I w Polsce, Warszawa: Klub Zachowawczo-Monarchistyczny 2012, s. 51-58.

KONGREGACJA NAUKI WIARY, Deklaracja „Dominus Iesus” o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/dominus_iesus.html (2.02.2017).

KONGREGACJA NAUKI WIARY, Informacja dotycząca wyrażenia „Kościoły siostrzane” (30.06.2000), http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000630_chiese-sorelle_pl.html (16.02.2017).

KUSIAK P., Kościół katolicki wobec Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego oraz Federacji Rosyjskiej w okresie pontyfikaty Benedykta XVI, „Przegląd Religioznawczy” (2015) 2, s. 139-162.

MOSKAŁYK J., Jubileuszowa wizyta patriarchy Bartłomieja I na Ukrainie, „Teologia w Polsce” 2 (2008) 2, s. 345-356.

PATRIARCHA CYRYL, Wolność i odpowiedzialność. W poszukiwaniu harmonii, tłum. H. Paprocki, Białystok: Orthdruk 2010.

RAITER W., Rosja: reakcja na decyzję Benedykta XVI, http://www.opoka.org.pl/aktualności/news.php?s=opoka &id=46349 (28.02.2017).

RATZINGER J., Europa. Jej podwaliny dzisiaj i jutro, tłum. S. Czerwik, Kielce: Jedność 2005.

RATZINGER J., Kontekst i znaczenie dokumentu „Dominus Iesus”, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/dominus_ratzinger.html (2.02.2017).

Wspólne przesłanie do narodu Polski i Rosji, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/michalik/przeslanie-pl-ru-17082012.html (27.02.2017).

Оснoвные принципы отнашения Русской Православной Церкви к инославию, w: Сборник документов и материалов Ювилейново Архиерейсково Собора Русской Православной Церкви (Москва, 13-16 июня 2000), Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, Нижний Новгород 2000, s. 147-170, http://www.patriarchia.ru/db/text/418840.html (07.02.2017).

ЮРАШ A., Папський візит в Україну у дзеркалі преси та контексті політики, „Київська Церква” 4 (2001) 15, s. 47-50.

Pobierz

Opublikowane : 2019-02-12


Moskałyk, J. (2019). Benedykt XVI i jego dialog z prawosławiem rosyjskim. Studia Oecumenica, 18, 267-280. https://doi.org/10.25167/SOe/18/2018/267-280

Jarosław Moskałyk 
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Redakcja „Studia Oecumenica” przyjmuje do oceny i publikacji artykuły naukowe oraz recenzje i sprawozdania z konferencji związane z problematyką ekumeniczną, międzyreligijną i z zakresu badań nad procesami integracyjnymi. Opracowanie nie może naruszać praw autorskich osób trzecich (w rozumieniu Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; tekst pierwotny: Dz.U. 1994 r. nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631). Teksty nadesłane do redakcji nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłoszone do publikacji w innych pismach lub wydawnictwach. Zgłaszając tekst, autor wyraża zgodę na: wszelkie zmiany stylistyczne, wynikające z normy językowej oraz normy „Zasady składania tekstu w języku polskim” i dokonywania niezbędnych zmian w układzie treści (w celu zwiększenia czytelności tekstu), a także na wykorzystania go do druku oraz w publikacjach elektronicznych. Autor także przenosi prawa autorskie na Redakcję „Studia Oecumenica”. Jednocześnie wyraża także zgodę na opublikowanie informacji o artykule w bazach naukowych, w tym w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) oraz CEEOL (Central and Eastern European Online Library). Materiały zamieszczone w czasopiśmie „Studia Oecumenica” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić jedynie za zgodą redakcji.