Sprawiedliwość Boża według ksiąg prorockich w ujęciu dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej: „Natchnienie i prawda Pisma świętego”


Abstrakt

Artykuł koncentruje się na aspekcie mowy prorockiej według dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej: O natchnieniu i prawdzie Pisma Świętego: Słowo, które pochodzi od Boga i przemawia przez Boga dla zbawienia świata. Dokument podzielony jest na trzy części: pierwsza rozważa natchnienie Pisma Świętego, jego pochodzenie od Boga; druga prawdę Pisma Świętego; trzecia zaś analizuje egzegezę fragmentów, które przedstawiają szczególne problemy, czy to historyczne, czy etyczne i społeczne. Druga część dokumentu w paragrafie Księgi prorockie (nr 72) odnosi się do kwestii sprawiedliwości Bożej.
W artykule przeanalizowano kilka fragmentów biblijnych (Kpł 19,2; Pwt 6,25; Iz 1,17; 5,7; 9,14-15; 26,2; 30,12-14.18; 45,21; Jr 2,19; 6,14. 19; 7,13-15; 9,3; 12,11; 23,17; 27,14; 28,8; 29,8-9; Ez 13,10; 18,5-18; Am 5,24; 9,10; Jl 2,12-14; So 3,5; Za 10,2), w których prorocy piszą o sprawiedliwości Boga i sprawiedliwości człowieka. Według proroków Izrael jest sądzony za brak sprawiedliwości społecznej. Biedni i potrzebujący są uciskani, odmawia się im sprawiedliwości w sądach i zmusza do niewolnictwa. Cała księga Amosa jest o sprawiedliwości. Izajasz potwierdza: nadchodzi sąd z powodu niesprawiedliwości i nieludzkiej postawy wielkich i potężnych wobec słabych, biednych i bezbronnych. Jeremiasz wyjaśnił, jak wysoko Bóg ocenia sprawiedliwość. Ezechiel, pisząc mniej więcej w tym samym czasie, wylicza katalog nadużyć w odniesieniu do rodziny, sprawiedliwości społecznej, kultu świątynnego, kultu pogańskiego, spraw seksualnych, systemu prawnego i sprawiedliwości ekonomicznej. We wszystkich tych dziedzinach, które obejmują całe życie społeczne, gospodarcze i religijne, lud pogwałcił przymierze i zapomniał o Panu. Prorocy są zgodni, że Bóg nie znosi ucisku. Jahwe przyjdzie i ustanowi swoją sprawiedliwość na ziemi.


Słowa kluczowe

Pismo Święte; natchnienie; księgi prorockie; Księga Ezechiela

Barrick W.D., The Kingdom of Gog in the Old Testament, „The Master’s Seminary Journal” 23 (2012), s. 173–192.

Becking B. (red.), Between Evidence and Ideology, Leiden 2010.

Bednarz M., Historia zbawienia, Tarnów 1994.

Beuken W.A.M., Jesaja 13–27, Freiburg 2007.

Bergey R., Vrais et faux prophètes, „La Revue Réformée” 62, 5 (2011), s. 17–30.

Block D.I., The Book of Ezekiel. Chapters 1–24, Grand Rapids 1997.

Bruyn de J., And the Word Became Prophet, „Old Testament Essays” 26 (2013), s. 75–79.

Cardellini I., La metafora del’ „pastore” nell’Antico Testamento alla luce del retroterra culturale mesopotamico, „Lateranum” 71 (2005), s. 249–278.

Cianci F., Alle radici bibliche dell’idea di nazione, „Vivarium” 19 (2011), s. 369–378.

Dahmen U., Fleischer G., Das Buch Joel. Das Buch Amos, Stuttgart 2001.

Eberhard C., Das Opfer als Gabe. Perspektiven des Alten Testaments, „Jahrbuch für biblische Theologie” 27 (2012), s. 93–120.

Edelman D.V., God Rhetoric: Reconceptualizing YHWH Sebaot as YHWH Elohim in the Hebrew Bible, w: E. Ben Zvi, D.V. Edelman, F. Polak (red.), A Palimpsest: Rhetoric, Ideology, Stylistics and Language Relating to Persian Israel, New York 2009.

Gärtner J., Jerusalem – City of God for Israel and for the Nations in Zeph 3:8, 9–10, 11–13, w: R. Albertz (red.), Perspectives on the Formation of the Book of the Twelve, Berlin – Boston 2012.

Gentry P.J., The Meaning o ‘Holy’ in the Old Testament, „Bibliotheca Sacra” 170 (2013), s. 400–427.

Gericke S.J.W., Ancient Israelite Perspectives on the Meaning of Life, „Old Testament Essays” 24 (2011), s. 363–376.

Grunt A., Homo donans. Kultur­anthropologische und exegetische Erkundungen zur Gabe im alten Israel, „Jahrbuch für biblische Theologie” 27 (2012), s. 45–51.

Homerski J., Księga Ezechiela, Poznań 2013.

Homerski J., O natchnieniu i interpretacji Pisma Świętego, w: S. Grzybek i in. (red.), Idee przewodnie soborowej konstytucji o Bożym Objawieniu, Kraków 1968.

Hummel H.D., Ezekiel 1–20, Saint Louis 2005.

Ignatiuk P., Faithful God and Believing People: A Re-reading of History in the Bible, Jeep (2013), s. 102–113.

Jacobson R., The Lord is a God of Justice (Isaiah 30,18), „Word & World” 30 (2010), s. 125–134.

Jasiński A.S., Jerozolima: promień miłości Jahwe, Kraków 1999.

Jasiński A.S., Komentarz do Księgi Proroka Ezechiela. Rozdziały 11–20, Opole 2009.

Jenni E., Westermann C. (red.), Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament, t. 2, München 1976.

Kelly J.R., Orders of Discourse and the Function of Obedience in the Hebrew Bible, „The Journal of Theological Studies” 64 (2013), s. 1–24.

Koehler L. i in., Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, t. 1, Warszawa, 2013, s. 612–613.

Levin C., Integrativer Monotheismus im Alten Testament, „Zeitschrift für Theologie und Kirche” 109 (2012), s. 153–175.

Lux R., Das Bild Gottes und die Götterbilder im Alten Testament, „Zeitschrift für Theologie und Kirche” 110 (2013), s. 133–157.

Marchadour A., La terre que je te ferai voir. La terre dans la Bible, „Cahiers Evangile” 262 (2012), s. 15–18.

Ming C.Y., The Shekinah: An Introduction to the Jewish Understanding of the Presence of God, „Trinity Theological Journal” 17 (2009), s. 1–9.

Moysa S., Słowo zbawienia, Kraków 1974.

Niehaus J.J., Covenant: An Idea in the Mind of God, „Journal of the Evangelical Theological Society” 52 (2009), s. 225–246.

Noffke E., Lo straniero nella Bibbia, „Protestantesimo” 66 (2011), s. 151–165.

Noort E., Death and Justice: Shifting Paradigms in the Hebrew Bible and Early Judaism, w: K.J. Dell (red.), Ethical and Unethical in the Old Testament, New York 2010.

Odasso G., La fede nell’Antico Testamento: percorso diacronico e orizzonte canonico, „Lateranum” 78 (2012), s. 7–27.

O’Kennedy D.F., Divine forgiveness in the major prophets, „Old Testament Essays” 24 (2011), s. 731–745.

Ouro R., The Sanctuary: The Canonical Key of Old Testament Theology, „Andrews University Seminary Studies” 50 (2012), s. 159–177.

Pazarski M.I., God’s Justice in the Old Testament from the Patriarchs to Post-Exilic Prophecy, BBS 25 (2007), s. 15–28.

Piwowar A., Historia Izraela czasów Starego Testamentu. Od patriarchów do podboju przez Rzymian, Lublin 2013.

Poniży B., Dynamizm biblijnych znaczeń „logosu” w świetle Księgi Mądrości, „Verbum Vitae” 13 (2008), s. 87–107.

Porter J.R., Wyżyna, w P.J. Achtemeier, P. Pachciarek (red.), Encyklopedia biblijna, t. 3, Warszawa 2004, s. 1358.

Paximadi G., Peccatori nelle mani di un Dio adirato? Alcuni spunti biblici sul tema dell’ira divina, „Revista Latinoamericana de Teología” 16 (2011), s. 51–70.

Pytel J.K., Gościnność w Biblii, Poznań 1990.

Rentiera E.N., La Terminología de la Fe en el Antiguo Testamento, Qol 60 (2012), s. 1–15.

Riede P., Gott, der Tröster, „Theologische Quartalschrift” 188 (2008), s. 205–228.

Ryken L., Wilhoit J.C., Longmen T. III (red.), Słownik symboliki biblijnej, Warszawa 1998.

Schellenberg A., Hilfe für Witwe und Weisem. Ein gemeinaltorientalisches Motiv in wechselnden alttestamentlichen Diskus­sionszusammenhängen, „Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft und die Kunde des nachbiblischen Judentums” 124 (2012), s. 180–200.

Schökel L.A., Słowo natchnione, Kraków 1983.

Schuele A., The Spirit of YHWH and the Aura of Divine Presence, „Interpretation” 66 (2012), s. 16–28.

Seiler S., Die theologische Dimension von Armut und Reichtum im Horizont alttestamentlicher Prophetie und Weisheit, „Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft und die Kunde des nachbiblischen Judentums” 123 (2011), s. 580–589.

Ska J-L., Chiamare ad essere chiamati, w P. Stefani (red.), La voce di Dio. Chiamate e vocazioni dalla Bibbia ad oggi, Morcelliana, Brescia 2015, 17–46.

Prot 68 (213), s. 83–93.

Stachowiak L., Księga Izajasza, t. 1, Poznań 1996.

Stachowiak L., Prorocy. Słudzy słowa, Katowice 1980.

Synowiec J.S., Prawda Pisma Świętego, Kraków 2001.

Tronina S.A., Księga Hioba, Częstochowa 2013.

Tronina A., Prawda i krzywda: refleksje biblijne, w: A. Paciorek (red.), Prawda was wyzwoli, Tarnów 2012.

Witaszek G., Amos. Prorok sprawiedliwości społecznej, Lublin 1996.

Witte M., Von der Gerechtigkeit Gottes und des Menschen im Alten Testament, Tübingen 2012.

Wonsuk M., The Presence of Evil and Human Response in the Old Testament, „Asian Journal of Pentecostal Studies” 11 (2008), s. 15–32.

Pobierz

Opublikowane : 2021-07-17


Jasiński OFM, A. (2021). Sprawiedliwość Boża według ksiąg prorockich w ujęciu dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej: „Natchnienie i prawda Pisma świętego”. Scriptura Sacra, (21), 205-228. https://doi.org/10.25167/ScrS/4293

Andrzej Sebastian Jasiński OFM  seba@uni.opole.pl
Uniwersytet Opolski  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0